TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2017 m. birželio 15 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga – Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 –3 straipsnio 1 dalis – Sanglaudos fondo teikiamas finansavimas – Regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas – Pažeidimai – Sąvoka „daugiametė programa“– Visiškas daugiametės programos užbaigimas – Senaties terminas“

Byloje C‑436/15

dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2015 m. rugpjūčio 10 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

prieš

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

dalyvaujant:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,

UAB „Skirnuva“,

UAB „Parama“,

UAB „Alkesta“,

UAB „Dzūkijos statyba“,

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas L. Bay Larsen, teisėjai M. Vilaras (pranešėjas), J. Malenovský, M. Safjan ir D. Šváby,

generalinė advokatė E. Sharpston,

posėdžio sekretorius R. Schiano, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2016 m. rugsėjo 7 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Lietuvos vyriausybės, atstovaujamos D. Stepanienės ir D. Kriaučiūno,

–        Graikijos vyriausybės, atstovaujamos S. Papaioannou ir S. Charitaki,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos J. Jokubauskaitės, D. Recchia ir J. Baquero Cruz,

susipažinęs su 2017 m. sausio 19 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340) 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – valdymo agentūra) ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – bendrovė paramos gavėja) ginčą dėl dalies pastarosios iš Sanglaudos fondo gautų paramos lėšų grąžinimo.

 Teisinis pagrindas

 Reglamentas Nr. 2988/95

3        Reglamento Nr. 2988/95 trečioje konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„<...> [Sąjungos] finansiniams interesams kenkiantys teisės aktai turi būti panaikinti visose srityse [su [Sąjungos] finansiniams interesams kenkiančiais veiksmais turi būti kovojama visose srityse]“.

4        Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnyje įtvirtinta:

„1. Siekiant apsaugoti [Europos Sąjungos] finansinius interesus, šiuo reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už [Sąjungos] teisės aktų pažeidimus.

2. „Pažeidimas“ – tai bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksm[ais] ar neveikim[u], dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.“

5        Šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai.

Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai [Jeigu pažeidimai yra tęstiniai ar pakartotiniai], senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa.

Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo.

Tačiau senaties terminas įsigalioja ne vėliau kaip tą dieną, kai pasibaigia laikotarpis lygus dvigubam senaties terminui, per kurį kompetentinga institucija nepaskyrė nuobaudos, išskyrus tuos atvejus, kai administracinė procedūra laikinai sustabdoma pagal 6 straipsnio 1 dalį.“

6        Šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta:

„Įvykdžius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama:

–        įpareigojant sumokėti nustatytas sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas,

<…>“

 Su Sanglaudos fondu susiję teisės aktai

 Reglamentas (EB) Nr. 1164/94

7        Pagal 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą (OL L 130, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 9), iš dalies pakeisto 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 (OL L 161, 1999, p. 57; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 73) ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999 (OL L 161, 1999, p. 62; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 78), taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003, p. 33; toliau – Reglamentas Nr. 1164/94), 1 straipsnio 1 dalį įsteigtas Sanglaudos fondas šiame reglamente vadinamas Fondu.

8        Reglamento Nr. 1164/94 1 straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Fondas gali prisidėti prie finansavimo:

–        projektų arba

–        techniškai ir finansiškai savarankiškų projekto etapų, arba

–        projektų, susijusių su aiškia strategija, sudarančia nuoseklią visumą, grupių.“

9        Reglamento Nr. 1164/94 3 straipsnio 1 dalyje išvardytos tokios „tinkamos priemonės“, kurios gali būti finansuojamos iš Sanglaudos fondo:

„Fondas gali teikti paramą šiose srityse:

– aplinkos apsaugos projektams, kuriais siekiama Sutarties 130r straipsnyje [dabar – SESV 191 straipsnis] nustatytų tikslų <…>

<…>“

10      Pagal to paties reglamento 4 straipsnį lėšos bendriems įsipareigojimams Lietuvai turėjo būti skirtos 2004–2006 m. laikotarpiu.

11      Reglamento Nr. 1164/94 10 straipsnyje įtvirtintos tokios projektų tvirtinimo taisyklės:

„1.      Fondo finansuotinus projektus tvirtina Komisija, suderinusi su valstybe nare naudos gavėja.

<...>

3.      Paramos šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje numatytiems projektams paraiškas teikia valstybė narė naudos gavėja. Projektai, tarp jų susijusių projektų grupės, turi būti pakankamai dideli, kad darytų didelį poveikį aplinkos apsaugos sričiai <...>

4. Paraiškose turi būti nurodyta ši informacija: už įgyvendinimą atsakinga įstaiga <...>

<...>

6.      <...> Komisija priima sprendimą dėl Fondo paramos teikimo, jeigu yra įvykdyti šio straipsnio reikalavimai, paprastai per tris mėnesius nuo paraiškos gavimo. Komisijos sprendimuose, patvirtinančiuose projektus, projektų etapus arba susijusių projektų grupes, yra nustatoma finansinės paramos suma ir parengiamas finansavimo planas kartu su visomis nuostatomis ir sąlygomis, būtinomis projektams įgyvendinti.

7.      Pagrindinė informacija apie Komisijos sprendimus skelbiama Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.“

12      Reglamento Nr. 1164/94 12 straipsnio „Finansiniai patikrinimai“ 1 dalyje įtvirtinta:

„Neatmesdamos Komisijos atsakomybės už Bendrijos biudžeto vykdymą, valstybės narės pirmiausia įsipareigoja dėl projektų finansų kontrolės. Tuo tikslu priemones, kurių jos imasi, sudaro:

<...>

d)      sertifikavimas, kad Komisijai pateiktos išlaidų deklaracijos yra tikslios, ir garantavimas, kad jos rengiamos naudojant apskaitos sistemas, paremtas patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos galima patikrinti;

e)      neatitikimų prevencija ir nustatymas, pranešant apie juos Komisijai pagal taisykles [pagal galiojančius teisės aktus] ir nuolat informuojant Komisiją apie administracinių ir teismo procesų eigą. Šiais atvejais valstybės narės ir Komisija imasi priemonių, būtinų pasikeistos informacijos konfidencialumui užtikrinti;

f)      pateikimas Komisijai deklaracijos, parengtos asmens ar departamento, kurio funkcija nepriklauso nuo paskirtosios institucijos funkcijos [ar tarnybos, kuri savo veiklą vykdo nepriklausomai nuo paskirtosios institucijos], kai yra baigiamas vykdyti kiekvienas projektas, projekto etapas ar projektų grupė. Šioje deklaracijoje apibendrinamos ankstesniais metais atliktų patikrinimų išvados ir įvertinamas paraiškos išmokėti galutinį likutį pagrįstumas bei paskutinėje pažymoje nurodytų išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas. Valstybės narės kartu su šia deklaracija gali pateikti savo nuomonę, jeigu mano tai esant reikalinga;

g)      bendradarbiavimas su Komisija, kad užtikrintų, jog Bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais;

h)      susigrąžinimas visų sumų, prarastų dėl nustatytų neatitikimų, ir, jei reikia, delspinigių už vėluojančius mokėjimus paskaičiavimas.“

13      Reglamento Nr. 1164/94 16a straipsnio „Specialios nuostatos, susijusios su naujų valstybių narių, kurios gavo pasirengimo narystei paramą pagal Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentą (ISPA), įstojimu į Europos Sąjungą“ 1 dalyje nurodyta:

„Laikoma, kad priemonės, dėl kurių <...> Lietuvos <...> įstojimo dieną Komisija jau yra priėmusi sprendimus dėl pagalbos pagal [1999 m. birželio 21 d. Tarybos] [r]eglamentą (EB) Nr. 1267/99, nustatantį Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumentą [OL L 161, 1999, p. 73] ir kurių įgyvendinimas nebuvo baigtas iki minėtos dienos, yra patvirtintos Komisijos reglamentu [laikomos patvirtintos Komisijos pagal šį reglamentą]. Jeigu 2–5 dalyse nenumatyta kitaip, šioms priemonėms taikomos nuostatos, reglamentuojančios pagal šį Reglamentą patvirtintų priemonių įgyvendinimą.“

14      Reglamento Nr. 1164/94 įgyvendinimo nuostatos įtvirtintos jo II priede, į kurį daroma nuoroda to reglamento 15 straipsnyje (toliau – II priedas).

15      Biudžeto įsipareigojimams skirtame II priedo C straipsnyje numatyta:

„1. Biudžeto įsipareigojimai rengiami atsižvelgiant į Komisijos sprendimus, kuriais tvirtinamos tam tikros priemonės (projektas, projekto etapas, projektų grupė, studija arba techninės paramos priemonės). Įsipareigojimai galioja laikotarpiu, kuris nustatomas atsižvelgiant į priemonės pobūdį ir konkrečias jos įgyvendinimo sąlygas.

<...>

4. Įsipareigojimų planai yra pateikiami Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamos tam tikros priemonės.

<...>“

16      II priedo D straipsnis, nustatantis finansinės paramos išmokų tvarką, suformuluotas taip:

„1.      Finansinės paramos išmokos atliekamos pagal atitinkamus biudžeto įsipareigojimus tam tikslui paskirtai institucijai ar įstaigai, kuri nurodyta atitinkamos valstybės narės naudos gavėjos pateiktoje paraiškoje. Mokėjimai gali būti atliekami išankstinių, tarpinių arba likučių mokėjimų būdu, tačiau tik už realiai padarytas išlaidas. Tarpiniai ir likučio mokėjimai atliekami atsižvelgus į realiai padarytas išlaidas, kurios turi būti patvirtintos sąskaitomis faktūromis arba apskaitos dokumentais, turinčiais lygiavertę įrodomąją vertę.

2.      Mokėjimai atliekami taip:

<…>

d)      galutinis Bendrijos paramos likutis, apskaičiuotas pagal patvirtintas ir realiai padarytas išlaidas[,] sumokamas, jeigu:

–        projektas, projekto etapas arba projektų grupės darbai atlikti atsižvelgus į jo tikslus,

–        1 dalyje nurodyta paskirtoji institucija ar įstaiga per šešis mėnesius nuo nustatyto darbų pabaigos termino pateikia Komisijai mokėjimo paraišką ir paraišką dėl išlaidų, nustatytų sprendime suteikti paramą projektui, projekto etapui ar projektų grupei,

–        šio reglamento F straipsnio 4 dalyje minima galutinė ataskaita pateikiama Komisijai,

–        valstybė narė patvirtina Komisijai, kad mokėjimo paraiškoje ir ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga,

–        valstybė narė nusiuntė Komisijai 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą deklaraciją,

–        įgyvendintos visos informavimo ir viešumo priemonės, kurias Komisija parengė pagal 14 straipsnio 3 dalį.

3.      Jeigu 2 dalyje nurodyta galutinė ataskaita nėra išsiunčiama Komisijai per 18 mėnesių nuo nustatytos darbų pabaigimo ir mokėjimo datos, nurodytos sprendime dėl paramos suteikimo, ta paramos dalis, kuri sudaro projektui skirtos sumos likutį, yra atšaukiama.

<…>

5.      Mokėjimai atliekami valstybės narės paskirtai institucijai arba įstaigai, paprastai ne vėliau nei praėjus dviem mėnesiams po to, kai buvo gauta priimtina mokėjimo paraiška, jeigu yra biudžeto lėšų, kurias galima būtų panaudoti.

<…>

7.      Komisija nustato bendrąsias išlaidų tinkamumo taisykles.“

17      II priedo F straipsnio 4 dalyje numatyta:

„Valstybės narės tam tikslui paskirta institucija arba įstaiga pateikia Komisijai kiekvieno projekto pažangos ataskaitas per tris mėnesius po to, kai pasibaigia kiekvieni projekto įgyvendinimo metai. Galutinė ataskaita Komisijai turi būti pateikta per šešis mėnesius po to, kai baigiamas vykdyti projektas arba projekto etapas.

<…>“

 Reglamentas Nr. 1267/1999

18      Reglamento Nr. 1267/1999 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta:

„Šiuo dokumentu nustatomas Struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentas (toliau – ISPA).

Laikantis šio reglamento nuostatų, ISPA teikia pagalbą ekonominės ir socialinės sanglaudos srityje, kuri susijusi su aplinkos apsaugos ir transporto politika, kad prisidėtų prie išvardytų valstybių kandidačių (toliau – valstybės gavėjos) pasirengimo stoti į Europos Sąjungą: <...> Lietuvos <...>“

19      Reglamento Nr. 1267/1999 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos pagal ISPA finansuotinos priemonės aprašytos taip:

„1.      Bendrijos pagal ISPA finansuojamą paramą sudaro aplinkos <...> projektai, techniškai ir finansiškai savarankiškos atskiros projekto dalys, projektų grupės arba projektų programos (toliau vadinamos – „priemonėmis“). <...>

2.      Bendrija teikia paramą pagal ISPA, atsižvelgdama į 1 straipsnyje minėtus tikslus:

a)       aplinkos priemonėms, padedančioms valstybėms gavėjoms laikytis Bendrijos aplinkos teisės aktų reikalavimų ir stojimo partnerystės tikslų;

<...>“

20      Šio reglamento 3 straipsnyje nustatyta:

„Bendrijos parama pagal ISPA suteikiama 2000–2006 metams.

<...>“

21      Remiantis Reglamento Nr. 1267/1999 7 straipsnio 1 dalimi Komisija priima sprendimus dėl ISPA finansuotinų priemonių.

22      Reglamento Nr. 1267/1999 8 straipsnio „Įsipareigojimai ir mokėjimai“ 1 dalyje nurodyta:

„Komisija išlaidas pagal ISPA finansuoja vadovaudamasi Finansiniu reglamentu, kuris yra taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui, remiantis finansavimo memorandumu, kurį turi parengti Komisija ir valstybė gavėja.

<...>“

 Reglamentas (EB) Nr. 1386/2002

23      Pagal 2002 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Reglamento Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos (OL L 201, 2002, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk. 1 t., p. 162), 1 straipsnį Reglamento Nr. 1386/2002 taikymo sritis apima Reglamento Nr. 1164/94 3 straipsnyje nustatytas tinkamas finansuoti priemones, pirmą kartą patvirtintas po 2000 m. sausio 1 d.

24      Reglamento 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje numatyta:

„Prieš sertifikuodama bet kurią išlaidų ataskaitą, mokėjimo institucija turi įsitikinti, kad buvo įvykdytos toliau išvardytos sąlygos:

<…>

b)      išlaidų ataskaita apima tik toliau nurodytas išlaidas:

i)      faktiškai padarytas per sprendime dėl paramos skyrimo numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti patvirtintos sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės patvirtinamaisiais apskaitos dokumentais.“

 Reglamentas (EB) Nr. 16/2003

25      Vadovaujantis 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Reglamento Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (OL L 2, 2003, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 189), 1 straipsniu Reglamente Nr. 16/2003 išdėstytos bendros išlaidų tinkamumo nustatymo Reglamento Nr. 1164/94 3 straipsnyje numatytoms priemonėms, kurias iš dalies gali finansuoti Sanglaudos fondas, taisyklės.

26      Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento [Nr. 1386/2002] 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos [kuris buvo padarytas] jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais.

<…>“

27      Reglamento Nr. 16/2003 8 straipsnyje „Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga“ nurodyta:

„Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data yra susijusi su už įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais.

Išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data nustatoma Komisijos sprendime.“

 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

28      Valdymo agentūra yra Lietuvos biudžetinė įstaiga, kuriai, kaip Reglamento Nr. 1164/94 10 straipsnio 4 dalyje nurodytai už projektų įgyvendinimą atsakingai įstaigai, pavesta nustatyti ir šalinti su Sąjungos finansinės paramos naudojimu susijusius pažeidimus.

29      2001 m. gruodžio 13 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo patvirtintas projektas „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Lietuvoje (toliau – projektas pagrindinėje byloje), finansuotinas iš ISPA lėšų, kaip numatyta Reglamento Nr. 1267/1999 7 straipsnio 1 dalyje; šis sprendimas iš dalies pakeistas Komisijos 2002 m. gruodžio 23 d. sprendimu (toliau – pirminis sprendimas). Tą pačią dieną Komisija dėl šio projekto pasirašė finansinį memorandumą pagal to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalį (toliau – finansinis memorandumas). Lietuvos Respublika šį dokumentą pasirašė 2002 m. kovo 14 d. Finansinio memorandumo 2 straipsnyje nustatyta, kad projekto pagrindinėje byloje pabaigos data yra 2004 m. gruodžio 31 d., o jo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad už projekto įgyvendinimą atsakinga įstaiga mokėjimus turi atlikti ne vėliau nei iki 2006 m. gruodžio 31 d. Kad būtų išmokėtas galutinis projektui pagrindinėje byloje skirtos finansinės paramos likutis, Lietuvos institucijos ne vėliau nei per šešis mėnesius nuo nurodytos datos turėjo pateikti Komisijai galutinę audito ataskaitą.

30      Valdymo agentūra buvo atsakinga už projekto pagrindinėje byloje sukūrimą ir buvo perkančioji organizacija, kai buvo rengiamas viešojo pirkimo konkursas su šiuo projektu susijusioms sutartims sudaryti. 2004 m. lapkričio 10 d. valdymo agentūra su bendrove paramos gavėja pasirašė ISPA / Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl su projektu pagrindinėje bylose susijusių užduočių ir atsakomybės paskirstymo. 2004 m. balandžio 22 d.–2006 m. gruodžio 6 d. valdymo agentūra, kaip perkančioji organizacija, su bendrove paramos gavėja ir tam tikrais kitais privačiais rangovais pasirašė viešojo pirkimo sutartis.

31      2004 m. gruodžio 27 d. Komisija priėmė sprendimą, iš dalies taip keičiantį, be kita ko, pirminį sprendimą: „2 [pirminio sprendimo] straipsnis papildomas šia pastraipa: „5. Išlaidos, susijusios su projektu [pagrindinėje byloje], bus tinkamos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“ Finansinio memorandumo 2 straipsnis keičiamas taip: „Pabaigos data: 2008 m. gruodžio 31 d.““

32      2009 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė surašė projekto pagrindinėje byloje valstybinio audito ataskaitą.

33      2013 m. kovo 28 d. valdymo agentūra parengė keturias išvadas, pagal kurias tam tikros projekto pagrindinėje byloje išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti dėl kelių pažeidimų. Ji būtent konstatavo, kad bendrovė paramos gavėja nepagrindė ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo. 2013 m. kovo 29 d. ši agentūra priėmė keturis įsakymus, kuriais buvo reikalaujama grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

34      Bendrovė paramos gavėja pateikė skundą dėl nurodytų įsakymų panaikinimo pirmosios instancijos teismui. Šis skundas buvo patenkintas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu, motyvuojant tuo, kad pasibaigė Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas ketverių metų patraukimo atsakomybėn senaties terminas. Šiame sprendime, be kita ko, nurodyta, kad senaties termino eiga prasidėjo 2008 m. gruodžio 31 d. (projekto pagrindinėje byloje pabaigos data ir išlaidų tinkamumo laikotarpio paskutinė diena pagal finansinį memorandumą) ir baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d.

35      2014 m. gegužės 28 d. valdymo agentūra šį teismo sprendimą apskundė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui; ji prieštaravo tam, kad buvo pasibaigęs patraukimo atsakomybėn senaties terminas.

36      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas priėmė nutartį, joje paprašė pagrindinės bylos šalių pateikti informacijos ir duomenų, susijusių su projekto pagrindinėje byloje užbaigimu, taip pat argumentų dėl Reglamento Nr. 2988/95 taikymo. Šis teismas būtent pažymėjo, kad reikia patikslinti faktus, be kita ko, momentą, su kuriuo valdymo agentūra siejo projekto pagrindinėje byloje užbaigimą, pagal šį projektą likusios neišmokėtos sumos dydį, šios sumos išmokėjimo datą ir sąvokų „programa“, „priemonė“ ir „projektas“, kurios procesiniuose dokumentuose vartojamos pakaitomis, prasmę.

37      Vykdydama šią nutartį valdymo agentūra prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pateikė 2015 m. balandžio 30 d. Finansų ministerijos raštą; jame nurodyta, jog 2013 m. gegužės 31 d. pastaroji pateikė Komisijai galutinio mokėjimo paraišką, kurioje prašoma sumokėti 826 069,28 EUR projektui pagrindinėje byloje mokėtiną Sanglaudos fondo paramos likutį. Šioje paraiškoje Komisija buvo informuota, kad dėl projekto pagrindinėje byloje vykstančių teisminių procesų iš šios paraiškoje nurodytos sumos nebuvo atimtos galbūt netinkamos finansuoti 40 276,31 EUR išlaidos. Be to, Finansų ministerija 2014 m. liepos 14 d. raštu Komisijai pateikė 2009 m. gruodžio 17 d. parengtos projekto pagrindinėje byloje valstybinio audito ataskaitos papildymą ir deklaraciją baigus vykdyti projektą (abu dokumentai priimti 2014 m. birželio 25 d.). Po to, kai Komisijai buvo pateikta projekto pagrindinėje byloje galutinio mokėjimo paraiška, valdymo agentūra atliko naujus šio projekto pažeidimo tyrimus, o 2015 m. balandžio 30 d. vis dar vyko su juo susiję du teisminiai procesai. Finansų ministerija savo rašte patvirtino, jog nėra žinoma, kada Komisija perves prašytas mokėtinas lėšas ir kada projektą pagrindinėje byloje pripažins užbaigtu.

38      2015 m. birželio 26 d. raštu Komisija užbaigė projektą pagrindinėje byloje. Ji pripažino, kad 106 225,67 EUR suma buvo netinkamos finansuoti išlaidos, tačiau konstatavo, jog, esant pakankamų išlaidų perviršiui, šie pažeidimai neturės poveikio galutinio likučio mokėjimui. Kiek tai susiję su Sąjungos biudžetu, ji padarė išvadą, kad pažeidimų tyrimus galima baigti ir kad Sanglaudos fondo įsipareigojimų likutis bus išmokėtas visas.

39      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad ginčui išspręsti reikia išsiaiškinti sąvoką „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į tai, kad pagrindinei bylai taikomuose Sąjungos teisės aktuose vartojami įvairūs terminai, atsakyti į klausimą, ar šioje byloje yra šią sąvoką sudarančių elementų, taip pat, kaip šios bylos aplinkybėmis turi būti skaičiuojamas senaties terminas.

40      Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1.      Kas yra laikoma „daugiamete programa“ [Reglamento Nr. 2988/95] 3 straipsnio 1 dalies prasme?

2.      Ar projektai, tokie kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ <...>, kuriam <...> [pirminiu sprendimu] buvo suteikta parama, atitinka „daugiametės programos“ sąvoką, įtvirtintą [Reglamento Nr. 2988/95] 3 straipsnio 1 dalyje?

3.      Jei atsakymas į antrąjį klausimą yra teigiamas, nuo kurio momento turėtų būti skaičiuojama [Reglamento Nr. 2988/95] 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto patraukimo atsakomybėn senaties termino pradžia?“

 Dėl pirmojo ir antrojo klausimų

41      Pirmuoju ir antruoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip projektas pagrindinėje byloje dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Sąjungos lėšų.

42      Pirmiausia reikia priminti, kad Reglamente Nr. 2988/95, kaip nurodyta jo 1 straipsnyje, nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios vienodus patikrinimus ir administracines priemones bei nuobaudas už Sąjungos teisės aktų pažeidimus; kaip matyti iš šio reglamento trečios konstatuojamosios dalies, tuo siekiama, kad su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais veiksmais būtų kovojama visose srityse (2015 m. birželio 11 d. Sprendimo Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, 20 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

43      Atsižvelgiant į tai, Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatytas ketverių metų patraukimo atsakomybėn senaties terminas skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo dienos, o tęstinių ir pakartotinių pažeidimų atveju – nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigas, išskyrus atvejus, kai atskiriems sektoriams taikomuose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose nustatytas trumpesnis senaties terminas (2015 m. birželio 11 d. Sprendimo Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, 21 punktas).

44      Daugiamečių programų atveju minėto 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje nurodyta, kad „senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa“.

45      Kadangi Reglamente Nr. 2988/95 sąvoka „daugiametė programa“ neapibrėžta, šios sąvokos reikšmę reikia apibrėžti atsižvelgiant į kiekvieno ją sudarančių terminų reikšmę, jos vartojimo kontekstą ir teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (pagal analogiją žr. 2015 m. spalio 6 d. Sprendimo Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, 22 punktą ir 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo Interservice, C‑547/15, EU:C:2016:983, 20 punktą).

46      Pirma, dėl vartojamų sąvokų reikia nurodyti, kad sąvoka „programa“ turi plačią reikšmę, o sąvokos „programa“ ir „projektas“, kaip jos suprantamos pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį, gali būti vartojamos pakaitomis.

47      Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, yra bendra sąvoka; ją galima sutikti visose Sąjungos politikos srityse, kuriose naudojami Sąjungos biudžeto ištekliai.

48      Taigi nėra pagrindo glaudžiam terminologiniam ryšiui tarp šios sąvokos ir įvairiuose dokumentuose, kuriais įsteigiami įvairūs fondai, teikiantys finansinę paramą, vartojamų sąvokų nustatyti.

49      Antra, dėl konteksto, kuriame ši sąvoka vartojama, ir nagrinėjamo teisės akto tikslo reikia nurodyti, kad, viena vertus, kaip jau minėta šio sprendimo 42 punkte, Reglamentu Nr. 2988/95 siekiama kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais veiksmais.

50      Kita vertus, šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antras sakinys yra dalis 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų nuostatų, kuriomis, kaip matyti iš šios dalies pirmos pastraipos, siekiama nustatyti patraukimo atsakomybėn už šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, kuriuos sudaro Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimai dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurių Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams padaroma ar galėjo būti padaryta žala, senaties termino taikymo taisykles.

51      Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pirmąjį ir antrąjį klausimus reikia atsakyti taip, kad sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Sąjungos lėšų.

 Dėl trečiojo klausimo

52      Trečiuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto patraukimo atsakomybėn už pažeidimus, padarytus įgyvendinant „daugiametę programą“, kaip antai projektą pagrindinėje byloje, senaties termino eigos pradžią.

53      Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos formuluotės matyti, kad patraukimo atsakomybėn senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo padarytas nustatytas pažeidimas.

54      Pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą tęstinių ar pakartotinių pažeidimų atveju senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas, patikslinant, kad šioje nuostatoje vartojamas žodžių junginys „pažeidimas buvo baigtas“ turi būti suprantamas kaip nuoroda į dieną, kai buvo baigtas paskutinis tą patį pakartotinį pažeidimą sudarantis veiksmas (2015 m. birželio 11 d. Sprendimo Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, 66 punktas).

55      Pažeidimas laikytinas „tęstiniu“, jeigu tęsiasi neveikimas, dėl kurio pažeista Sąjungos teisės aktų nuostata (šiuo klausimu žr. 2004 m. gruodžio 2 d. Sprendimo José Martí Peix / Komisija, C‑226/03 P, EU:C:2004:768, 17 punktą). Pažeidimas yra „pakartotinis“, kaip tai suprantama toje nuostatoje, jeigu jį padaro ekonominės veiklos vykdytojas, iš visų savo vykdomų panašių operacijų, kuriomis pažeidžiama ta pati Sąjungos teisės nuostata, gaunantis ekonominės naudos (šiuo klausimu žr. 2015 m. birželio 11 d. Sprendimo Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, 49 punktą).

56      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, vadovaudamasis nacionalinėje teisėje įtvirtintomis įrodinėjimo taisyklėmis ir nepažeisdamas Sąjungos teisės veiksmingumo, turi nustatyti, ar yra pirmesniame punkte primintų tęstinio ar pakartotinio pažeidimo sudėties požymių.

57      Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad nacionalinis teismas taip pat siekia išsiaiškinti, kokį poveikį senaties termino skaičiavimui pagrindinėje byloje turi Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje „daugiametėms programos“ nustatyta speciali senaties termino taisyklė.

58      Nacionaliniams teismams ir Teisingumo Teismui bendradarbiaujant, kaip numatyta SESV 267 straipsnyje, pastarasis turi pateikti nacionaliniam teismui naudingą atsakymą, kuris leistų priimti sprendimą nagrinėjamoje byloje (2016 m. balandžio 28 d. Sprendimo Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, 30 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

59      Atsižvelgiant į tai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui taip pat reikia pateikti gaires, kuriomis vadovaudamasis jis galėtų nustatyti visiško programos užbaigimo momentą; šis užbaigimas laikytinas Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje daugiametėms programoms nustatyto senaties termino eigos pabaiga.

60      Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad Reglamente Nr. 2988/95 nenustatyta tikslaus ir bendrai taikomo daugiamečių programų visiško užbaigimo momento, nes, kaip išvados 105 punkte nurodė generalinė advokatė, šis momentas neišvengiamai skiriasi atsižvelgiant į įvairius etapus ir procedūras, nustatytas siekiant užbaigti kiekvieną vykdomą programą.

61      Taigi nustatant, kada programa visiškai baigiama, kad būtų galima taikyti Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje „daugiametėms programoms“ nustatytą specialią senaties termino taisyklę, reikia atsižvelgti į kiekvienai programai taikomas nuostatas.

62      Taip pat svarbu pažymėti, kad nustatant, kada programa visiškai baigiama, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, reikia atsižvelgti į šioje nuostatoje nustatyto senaties termino tikslą. Iš esmės šioje nuostatoje nustatytas senaties terminas pirmiausia leidžia užtikrinti, kad, kol programa nėra visiškai užbaigta, kompetentinga institucija gali traukti atsakomybėn už pažeidimus, padarytus vykdant šią programą, kad būtų lengviau apsaugoti Sąjungos finansinius interesus (šiuo klausimu žr. 2015 m. spalio 6 d. Sprendimo Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, 26 punktą). Be to, ja siekiama užtikrinti ūkio subjektų teisinį saugumą. Šie subjektai turi galėti nustatyti, kurių operacijų senaties terminas yra galutinai pasibaigęs ir dėl kurių vis dar gali būti traukiama atsakomybėn (2015 m. birželio 11 d. Sprendimo Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, 24 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

63      Atsižvelgiant į šį dvigubą tikslą, nustatant visiško programos užbaigimo datą, kuri laikytina Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje nustatyto senaties termino eigos pabaiga, reikia atsižvelgti į atitinkamos „daugiametės programos“ pabaigos datą.

64      Dėl tokio projekto, kaip projektas pagrindinėje byloje, reikia nurodyti, kad iš Reglamento Nr. 1164/94 10 straipsnio 6 dalies ir II priedo D straipsnio 2 dalies d punkto antros įtraukos matyti, jog Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas ir suteikiama parama, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų atlikimo terminas.

65      Šiuo aspektu iš Reglamento Nr. 1386/2002 II priedo D straipsnio 1 dalies ir 2 dalies d punkto, 8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčio ir Reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio matyti, kad tame pačiame Komisijos sprendime nustatyta nagrinėjamo projekto išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga, siejama su už jo įgyvendinimą atsakingos įstaigos padarytais mokėjimais.

66      Tai reiškia, kad, praėjus Komisijos nustatytam šio sprendimo 64 ir 65 punktuose nurodytų darbų pabaigos ir su jais susijusių mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminui, toks projektas laikytinas visiškai užbaigtu, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, turint omenyje tai, kad Komisija gali priimti naują sprendimą ir terminą pratęsti.

67      Nagrinėjamu atveju iš šio sprendimo 31 punkto matyti, kad 2004 m. gruodžio 27 d. sprendime Komisija nurodė, jog 2008 m. gruodžio 31 d. yra projekto pagrindinėje byloje ir su juo susijusių išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos data. Tai reiškia, kad projektas pagrindinėje byloje laikytinas visiškai užbaigtu, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, 2008 m. gruodžio 31 d.

68      Šiuo klausimu reikia patikslinti, kad visiškas programos užbaigimas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, nebūtinai lemia patraukimo atsakomybėn už visus vykdant šią programą padarytus pažeidimus senaties termino pabaigą. Taip yra tik pažeidimų, kurie buvo baigti daugiau nei prieš ketverius metus iki visiško programos užbaigimo, atveju; patraukimo už šiuos pažeidimus senaties terminas pasibaigia, kai tik užbaigiama programa, išskyrus atvejus, kai senaties termino eiga nutrūko dėl vienos iš Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytų priežasčių.

69      Kitaip tariant, kaip savo pastabose pažymi Komisija, remiantis senaties terminu, nustatytu „daugiametėms programoms“ Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrame sakinyje, senaties terminą galima tik pratęsti, bet ne sutrumpinti.

70      Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, į trečiąjį klausimą reikia atsakyti taip:

–        Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas.

–        Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas Reglamentas Nr. 1164/94, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

71      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

1.      Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

2.      Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas.

Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.Bay Larsen

Vilaras

Malenovský

Safjan

 

Šváby

Paskelbta 2017 m. birželio 15 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

 

Trečiosios kolegijos pirmininkas

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


* Proceso kalba: lietuvių.