Жалба, подадена на 28 септември 2009 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-81/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за частично отхвърляне на искането на жалбоподателя за отмяна на решението на Комисията относно изчисляването на лихвите за забава, дължими върху обезщетението за инвалидност, изплащано му между юни 2005 г. и април 2008 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени - независимо от формата, в която е прието - решението на ответника за частично отхвърляне на искането от 8 септември 2008 г., тоест да се отмени - независимо от формата, в която е прието - решението, с което Комисията изчислява и изплаща на жалбоподателя лихвите за забава, дължими върху всяко от изплатените му месечни обезщетения за инвалидност за периода юни 2005 г. - април 2008 г.; тези лихви са му изплатени еднократно на 29 май 2008 г. с дата на оценка 28 май 2008 г. вместо да му бъдат изплащани в края на всеки месец от съответния период и са в по-нисък размер от размера, който е щял да бъде изчислен и изплатен ако бяха спазени критериите, съдържащи се в искането от 8 септември 2008 г., тоест ако: (a) 29 май 2008 г. се счита за dies ad quem; (б) първият ден на месеца, следващ месеца, през който всяка от разглежданите месечни суми е трябвало да бъде изплатена на жалбоподателя се счита за dies a quo; (в) приложеният годишен лихвен процент е 10 % с годишна капитализация,

да се отмени записката от 16 декември 2008 г., в частите, в които същата е неблагоприятна за жалбоподателя, тоест в частите, в които Комисията отхвърля частично искането от 8 септември 2008 г. и доколкото изчислява и изплаща лихвите в по-нисък размер от размера, който щеше да бъде изчислен и изплатен ако бяха приложени критериите, съдържащи се в искането от 8 септември 2008 г.,

да се осъди ответника да изплати на жалбоподателя разликата между размера на лихвите, изчислени при прилагане на критериите, съдържащи се в искането от 8 септември 2008 г., и размера на действително изплатените лихви, евентуално по силата на член 241 (предишен 184) ЕО при въздържане към настоящия спор да се приложат пасажите от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, в областта на определянето на размера на лихвения процент, който трябва да се приложи по отношение на дълг на Комисията към лице, спрямо което е приложим Правилника, както и в областта на капитализацията на лихвите,

да се осъди ответника да изплати на ищеца лихвите с 10 % годишен лихвен процент и с годишна капитализация, считано от 29 май 2008 г. до действителното изплащане, върху разликата между лихвите, както и да изплати едно евро, евентуално по силата на член 241 (предишен 184) ЕО при въздържане към настоящия спор да се приложат пасажите от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, в областта на определянето на размера на лихвения процент, който трябва да се приложи по отношение на дълг на Комисията към лице, спрямо което е приложим Правилника, както и в областта на капитализацията на лихвите,

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, такси и хонорари във връзка с производството по тази жалба,

доколкото е необходимо да се отмени - независимо от формата, в която е прието - решението, с което се отхвърлят жалбата по административен ред от 18 февруари 2009 г. и записката от 29 май 2009 г.

____________