Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 maja 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-102/11)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga złożona faksem w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis złożony na faksie, różniący się od podpisu na oryginale skargi wysłanym pocztą – Wniesienie skargi po terminie – Oczywista niedopuszczalność )

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o odmowie zapłaty na rzecz skarżącego kosztów podróży z miejsca wykonywania czynności służbowych do miejsca pochodzenia za lata 2005-2010.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 126 z 28.4.12, s. 27.