Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 24. december 2020 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank og Y mod X og Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Sag C-713/20)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Centrale Raad van Beroep

Parter i hovedsagen

Appellanter: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank og Y

Indstævnte: X og Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 11, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 883/2004 1 fortolkes således, at en arbejdstager, der bor i en medlemsstat og arbejder på en anden medlemsstats område på grundlag af en kontrakt om vikaransættelse, hvorved tjenesteforholdet ophører, så snart vikararbejdet er færdigt, og derefter genoptages, i de mellemliggende perioder stadig er omfattet af lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, så længe vedkommende ikke midlertidigt har indstillet dette arbejde?

Hvilke faktorer er i sådanne tilfælde af betydning ved bedømmelsen af, om der er tale om en midlertidig indstilling af virksomheden?

Efter hvilket tidsrum må det antages, at en arbejdstager, der ikke længere har et kontraktmæssigt arbejdsforhold, har indstillet virksomheden i arbejdslandet midlertidigt, med forbehold af konkrete tegn på det modsatte?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2004, L 166, s. 1).