Žaloba podaná 14. mája 2007 - Barbin/Parlament

(vec F-44/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Barbin (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť bod I.2 písm. c) "Vykonávacích opatrení týkajúcich sa povýšenia a prideľovania bodov za zásluhu" Európskeho parlamentu z 10. mája 2006 za nezákonný,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 16. októbra 2006 o pridelení jedného bodu žalobkyni za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2005,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka Európskeho parlamentu platovej triedy AD 11, uplatňuje dôvody veľmi podobné dôvodom uvádzaným v rámci veci F-148/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007, s. 48.