Жалба, подадена на 24 юни 2021 г. от Европейска централна банка срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 14 април 2021 г. по дело T-504/19, Crédit lyonnais/ЕЦБ

(Дело C-389/21 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска централна банка (представители: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard)

Друга страна в производството: Crédit lyonnais

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното решение,

да се осъди Crédit lyonnais да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

ЕЦБ поддържа, че обжалваното решение следва да се отмени на поради това че Общият съд:

превишил границите на съдебния контрол, като заменил преценката на ЕЦБ със собствената си преценка на сложни икономически обстоятелства в нарушение на установеното от съда на Съюза правило в тази област,

нарушил задължението за мотивиране, като не позволил на ЕЦБ да схване защо нейната преценка на двойната държавна гаранция, предоставяна в рамките на регулираните спестявания, била опорочена от грешка,

изопачил елементите, които са му били представени в хода на спора, като направил явно погрешен прочит както на обжалваното първоинстанционно решение (решение ECB-SSM-2019-FRCAG-39 от 3 май 2019 г.), така и на приложената от ЕЦБ методология и в светлината на който прочит е било разгледано направеното от Crédit lyonnais искане за освобождаване,

нарушил член 4, параграф 1, точка 94) от РКИ1 като добавил към определението на риск от прекомерен ливъридж критерии, каквито нямало в него, и нарушил член 429, параграф 14 от РКИ относно изключването на някои експозиции при изчисляването на отношението на ливъридж, като лишил ЕЦБ от дискреционната власт, която този член ѝ предоставя.

____________

1     Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 2013 г., стр. 1), изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2015/62 на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с отношението на ливъридж (ОВ L 11, 2015 г., стр. 37).