Προσφυγή της 7ης Οκτωβρίου 2013 – ZZ κατά ΕΥΕΔ

(Υπόθεση F-101/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (εκπρόσωπος: S. Orlandi, δικηγόρος)

Καθής: ΕΥΕΔ

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της ΑΔΑ της 19ης Δεκεμβρίου 2012, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2013, περί μη χορηγήσεως στο εξής της αποζημιώσεως συνθηκών διαβιώσεως που προβλέπεται από το άρθρο 10 του παραρτήματος X του ΚΥΚ στους υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι στη Δημοκρατία του Μαυρικίου.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

–    να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ περί καταργήσεως από 1ης Ιουλίου 2013 της καταβολής οποιασδήποτε αποζημιώσεως για τις συνθήκες διαβιώσεως των προσφευγόντων κατά την έννοια του άρθρου 10 του παραρτήματος Χ του ΚΥΚ·

–    να καταδικάσει την ΕΥΕΔ στα δικαστικά έξοδα.