Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 юни 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-100/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Дневна надбавка — Условия за предоставяне — Реално установяване на мястото на работа — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Разходи, свързани с производството — Член 94 от Процедурния правилник)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на отказа на Комисията да предостави на жалбоподателя дневни надбавки във връзка с решението за прехвърлянето му от делегацията в Ангола в седалището на Комисията в Брюксел

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати сумата от 2 000 EUR на Съда на публичната служба на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 25, 28.1.2012 г., стр. 67.