UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 11. decembra 2014

Vec F‑14/14

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Článok 34 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku – Narušenie riadneho výkonu spravodlivosti – Vylúčenie právneho zástupcu z konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a

Rozhodnutie:      Pani Z. sa vylučuje z konania podľa článku 34 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku. Kópia tohto uznesenia je adresovaná príslušným talianskym orgánom, ktorým podlieha pani Z.

Abstrakt

Súdne konanie – Zastúpenie účastníkov konania – Vylúčenie zástupcu účastníka konania z konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 34 ods. 1 a 2)

Článok 34 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu treba uplatniť pri vylúčení advokáta žalobcu z konania na uvedenom súde a pri zaslaní kópie uznesenia príslušným vnútroštátnym orgánom, ktorým tento advokát podlieha, ak sa dostatočne preukáže, že tento advokát svojim nerozvážnym správaním prispieva k tomu, že sa žalobca naďalej správa ako kverulant, čo sa vzhľadom na nezvyčajne vysoký počet žalôb podaných týmto žalobcom na tri súdy Únie, ktorých množstvo nemôže náležite starostlivému advokátovi uniknúť, javí ako mimoriadne škodlivé pre riadny výkon spravodlivosti.

Za týchto okolností neplní advokát úplne svoju úlohu, v rámci ktorej má radiť žalobcovi, aby sa na súd obracal s mierou a v žiadnom prípade nepodával opakujúce sa a zbytočné žaloby, ktoré môžu ešte viac zvýšiť pracovné zaťaženie všetkých troch súdov Únie, ktoré sú už aj tak značne a často zbytočne preťažované žalobami podanými dotknutými osobami.

Vylúčenie ukladá žalobcovi povinnosť označiť iného advokáta podľa článku 34 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, ale žiadnym spôsobom nezasahuje do toho, ako uvedený súd rozhodne o merite veci, v ktorej rozhoduje, pokiaľ si žalobca zachová záujem na konaní, nevezme žalobu späť alebo sa žaloba nestane bezpredmetnou.

(pozri body 20 – 23)