Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 października 2009 r. - V przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/08)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zatrudnienie - Odmowa zatrudnienia z powodu fizycznej niezdolności do wykonywania obowiązków - Prawidłowość postępowania - Prawidłowość badania lekarskiego poprzedzającego zatrudnienie - Czynności przygotowawcze)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: V (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci C. Ronzi, A. Grauling i É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: L. Lozano Palacios i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 15 maja 2007°r. informującej stronę skarżącą, iż nie spełniła ona wymogów zdatności fizycznej wymaganej do pełnienia służby w Komisji Europejskiej oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona własnymi kosztami postępowania i połową kosztów poniesionych przez V.

V zostaje obciążona połową własnych kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 26.