Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de l'entreprise de Liège - Belgien) – SI, Brompton Bicycle Ltd mot / Chedech/Get2Get

(Mål C-833/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Immateriell och industriell äganderätt – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Artiklarna 2 – 5 – Tillämpningsområde – Bruksföremål – Begreppet verk – Upphovsrättsligt skydd för verk – Villkor – Formen på en produkt är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat – Hopfällbar cykel. )

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de l'entreprise de Liège

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: SI, Brompton Bicycle Ltd

Svarande: Chedech/Get2Get

Domslut

Artiklarna 2–5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att det upphovsrättsliga skydd som föreskrivs i dessa artiklar är tillämpligt på en produkt vars form åtminstone delvis är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat i de fall då produkten utgör ett originalverk som är resultatet av en intellektuell skapelse, på så sätt att upphovsmannen genom denna form uttrycker sin kreativa förmåga på ett originellt sätt genom att göra fria och kreativa val så att formen återspeglar vederbörandes personlighet, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det nationella målet.

____________

(1 ) EUT C 82, 4.3.2019