ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

zo 14. mája 2014

Vec F‑17/13

Patricia Cocco

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Prijímanie – Výzva na prejavenie záujmu EPSO/CAST/02/2010“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou P. Cocco navrhuje zrušiť rozhodnutie Európskej komisie z 25. apríla 2012, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o prijatie do zamestnania ako zmluvný zamestnanec funkčnej skupiny III, a priznať jej náhradu jej ujmy

Rozhodnutie:      Rozhodnutie Európskej komisie z 25. apríla 2012, ktorým bolo odmietnuté prijatie P. Cocco do zamestnania ako zmluvnej zamestnankyne vo funkčnej skupine III, sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli P. Cocco.

Abstrakt

Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie – Zaradenie do platovej triedy – Zohľadnenie odbornej praxe – Voľná úvaha orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy – Výklad textov Únie – Hranice

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 82 ods. 2 písm. b)]

Administratíva má širokú mieru voľnej úvahy pri určení, či predchádzajúcu odbornú prax uchádzača možno zohľadniť na účely jeho prijatia ako zmluvného zamestnanca funkčnej skupiny III, ale výkon tejto širokej voľnej úvahy musí okrem iného rešpektovať všetky uplatniteľné ustanovenia.

Pri výklade ustanovenia práva Únie je potrebné zohľadniť nielen jeho znenie a jeho kontext, ale aj ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou. Keď však normotvorca a správny orgán používajú v tom istom všeobecne záväznom texte dva rôzne výrazy, koherencia a právna istota bránia tomu, aby sa týmto dvom výrazom prikladal rovnaký význam. To platí tým skôr, keď tieto výrazy majú rôzny zmysel v bežnom jazyku. To je práve prípad prídavných mien „zodpovedajúci“ a „rovnaký“. V jeho bežnom význame prídavné meno „zodpovedajúci“ znamená „primeraný na určité použitie“. Naopak prídavné meno „rovnaký“ znamená „tej istej hodnoty“ a má teda užší zmysel.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že článok 82 ods. 2 písm. b) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov vyžaduje v prípade, ak chýba diplom osvedčujúci úroveň postsekundárneho vzdelania buď zodpovedajúcu odbornú prax v prípade, keď dotknutá osoba absolvovala stredoškolské vzdelanie osvedčené diplomom poskytujúcim prístup k postsekundárnemu vzdelaniu alebo, ak tomu tak nie je, odbornú prípravu alebo odbornú prax rovnakej úrovne.

Toto ustanovenie sa má teda vykladať v tom zmysle, že uchádzač o prijatie do zamestnania ako zmluvný zamestnanec vo funkčnej skupine III musí mať trojročnú prax, ktorá je primeraná obsadzovaným funkciám bez toho, aby bola rovnaká ako tieto funkcie.

(pozri body 26, 30, 32, 33 a 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. novembra 1983, Merck, 292/82, bod 12

Všeobecný súd Európskej únie: 8. júla 2010, Komisia/Putterie‑De‑Beukelaer, T‑160/08 P, bod 70

Súd pre verejnú službu: 28. októbra 2010, Fares/Komisia, F‑6/09, body 38 a 39; 10. marca 2011, Begue a i./Komisia, F‑27/10, bod 40; 25. septembra 2013, Marques/Komisia, F‑158/12, body 21 až 23