Определение на Съда на публичната служба от 3 март 2011 г. - Dubus/Парламент

(Дело F-86/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 317, 20.11.2010 г., стр. 49.