Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Ρουμανία) στις 22 Ιουνίου 2021 – Zenith Media Communications SRL κατά Consiliul Concurenţei

(Υπόθεση C-385/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα πρωτοδίκως και νυν αναιρεσείουσα: Zenith Media Communications SRL

Καθής πρωτοδίκως και νυν αναιρεσίβλητη: Consiliul Concurenţei

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ την έννοια ότι:

1)    Επιβάλλουν στην αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους την υποχρέωση να ερμηνεύει τον εθνικό κανόνα που ρυθμίζει τον καθορισμό του προστίμου σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι πρέπει να εξετάζεται εάν ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα χρήσης του ισολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος, απεικονίζει πιστά τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με την οικονομική πραγματικότητα;

2)    Αντιτίθενται, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, στην πρακτική της αρχής ανταγωνισμού του κράτους μέλους να επιβάλλει πρόστιμο σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα χρήσης του ισολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ο οποίος περιλαμβάνει τα ποσά που τιμολογούνται εν συνεχεία στους τελικούς πελάτες και αφορούν τις υπηρεσίες για τις οποίες ασκήθηκε η δραστηριότητα διαμεσολάβησης στην αγορά χώρου στα μέσα επικοινωνίας, και όχι μόνον τις προμήθειες που αφορούν την εν λόγω δραστηριότητα;

3)    Αντιτίθενται στην ερμηνεία κανόνα του εθνικού δικαίου υπό την έννοια ότι η ευθύνη για την ορθή καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και για την πιστή παρουσίαση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, σύμφωνα με την οικονομική πραγματικότητα, βαρύνει την επιχείρηση στην οποία επιβλήθηκε η κύρωση και ότι η αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους δεσμεύεται από τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή η εν λόγω επιχείρηση;

____________