Αναίρεση που άσκησε στις 23 Νοεμβρίου 2020 ο Arkadiusz Kaminski κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-677/19, Polfarmex κατά EUIPO - Kaminski

(Υπόθεση C-626/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Arkadiusz Kaminski (εκπρόσωποι: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Polfarmex S.A

Με διάταξη της 28ης Ιανουαρίου 2021, το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και έκρινε ότι ο Arkadiusz Kaminski φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

____________