Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 1. april 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira mod DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

(Sag C-218/21)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sagsøgt: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

Præjudicielle spørgsmål

Er en anvendelse af punkt 2.27 i liste I i bilaget til momsloven, hvorefter dette punkt omfatter reparation og vedligeholdelse af elevatorer, som udføres af den virksomhed, som de [neden]for sammenfattede faktiske omstændigheder omhandler, og som indebærer anvendelse af den nedsatte momssats, forenelig med EU-retten, navnlig med bilag IV til [sjette] momsdirektiv 1 ?

Er en anvendelse af den pågældende bestemmelse i momsloven, som desuden tager hensyn til andre bestemmelser i national ret – artikel 1207, artikel 204, stk. 1, litra e), og stk. 3, og artikel 1421, stk. 2, litra b), i den civile lovbog (bestemmelser, der omhandler begreberne arbejdskontrakt og fast ejendom samt formodningen om, at en elevator er en fælles del af fællesejede bygninger – forenelig med [EU-retten], navnlig med bilag IV til [sjette] momsdirektiv?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).