Žaloba podaná dne 13. července 2011 - ZZ v. Evropská komise

(Věc F-67/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce ohledně výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 9. června 2010, F-56/09, ze strany žalované, a náhrada škody, kterou žalobce údajně utrpěl.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 28. února 2011;

bude-li třeba, zrušit dopis ze dne 24. června 2011;

konstatovat, že Evropská komise protiprávně nepřijala opatření k výkonu bodu 2 výroku rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 9. června 2010, F-56/09, zejména s odkazem na zničení fotografií uvedených v tomto bodě rozsudku a na informování žalobce o tomto zničení;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci částku ve výši 2 831 eur jako náhradu škody, která byla žalobci způsobena, až do dnešního dne včetně, z důvodu nepřijetí všech opatření k výkonu rozsudku ze dne 9. června 2010, navýšenou o úroky ve výši 10 % p.a. s roční kapitalizací, počítáno až do dne, kdy bude uvedená částka 2 831 eur připsána žalobci;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci částku 12 eur denně za každý další den z důvodu nepřijetí všech opatření k výkonu rozsudku ze dne 9. června 2010 ze strany Evropské komise ode dne následujícího po 4.březnu 2011 až do 180. dne od tohoto data, navýšenou o úroky z uvedené částky 12 eur denně ve výši 10 % p.a. s roční kapitalizací, od 181. dne po 4. březnu 2011 až do dne, kdy bude uvedená částka 12 eur denně připsána žalobci;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci částku 15 eur denně za každý další den z důvodu nepřijetí všech opatření k výkonu rozsudku ze dne 9. června 2010 ze strany Evropské komise od 181. dne po 4. březnu 2011 až do 270. dne po 4. březnu 2011, navýšenou o úroky z uvedené částky 15 eur denně ve výši 10 % p.a. s roční kapitalizací, od 271. dne následujícího po 4. březnu 2011 až do dne, kdy bude uvedená částka 15 eur denně připsána žalobci;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci částku 18 eur denně za každý další den z důvodu nepřijetí všech opatření k výkonu rozsudku ze dne 9. června 2010 ze strany Evropské komise od 271. dne po 4. březnu 2011 až do 360. dne po 4. březnu 2011, navýšenou o úroky z uvedené částky 18 eur denně ve výši 10 % p.a. s roční kapitalizací, od 361. dne následujícího po 4. březnu 2011 až do dne, kdy bude uvedená částka 18 eur denně připsána žalobci;

uložit Evropské komisi uhradit žalobci částku 25 eur denně za každý další den z důvodu nepřijetí všech opatření k výkonu rozsudku ze dne 9. června 2010 ze strany Evropské komise od 361. dne po 4. březnu 2011 ad infinitum, která má být žalobci hrazena pravidelně na konci každého období v délce 360 dní a od 361. dne následujícího po 4. březnu 2011 ;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________