Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. septembra 2012 – Markland/Europol

(vec F-34/11)1

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Zmluva dočasného zamestnanca – Uplatnenie podmienok zamestnávania – Zaradenie do platovej triedy – Zjavne nedôvodná žaloba“

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Saskia Jane Markland (La Haye, Holandsko) (v zastúpení: N. D. Dane, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: D. Neumann, D. El Khoury a J. Arnould, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobkyne do platovej triedy AST 5

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Saskia Jane Markland znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu policajnému úradu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 204, 9.7.2011, s. 30.