Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein oikeus (Φινλανδία) στις 15 Μαρτίου 2022 – Kopiosto r.y. κατά Telia Finland Oyj

(Υπόθεση C-201/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείον: Kopiosto r.y.

Αναιρεσίβλητη: Telia Finland Oyj

Προδικαστικά ερωτήματα

Νοείται όσον αφορά τους οργανισμούς χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης, οι οποίοι εκμεταλλεύονται σε συλλογικό επίπεδο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ότι η γενική ικανότητα διαδίκου σε ένδικες διαφορές αρκεί αφ’ εαυτής για την αναγνώριση δικαιώματος αγωγής προς προάσπιση των ως άνω δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της ενεργητικής νομιμοποίησης βάσει του άρθρου 4, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2004/48 1 , ή μήπως για την ύπαρξη ενεργητικής νομιμοποίησης πρέπει να προβλέπεται από τις εθνικές διατάξεις ρητώς αναγνωρισμένο δικαίωμα για την ιδίω ονόματι άσκηση αγωγής προς προάσπιση των εν λόγω δικαιωμάτων;

Πρέπει, στο πλαίσιο της ερμηνείας που βασίζεται στο άρθρο 4, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2004/48, η φράση «άμεσο συμφέρον προς προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον ίδιο» να ερμηνεύεται κατά τρόπο ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη, όταν πρόκειται για το δικαίωμα εταιρίας συλλογικής διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 3, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2014/26 1 να ασκεί ιδίω ονόματι αγωγές λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες

(i)    πρόκειται για χρήσεις έργων επί των οποίων ο φορέας διαχείρισης ως οργανισμός χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης κατά την έννοια του Tekijänoikeuslaki (νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας) έχει την εξουσία να χορηγεί διευρυμένες συλλογικές άδειες οι οποίες επιτρέπουν στον κάτοχο της άδειας να χρησιμοποιεί ακόμη και έργα δημιουργών του ιδίου κλάδου οι οποίοι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό να εκμεταλλεύεται τα πνευματικά τους δικαιώματα∙

(ii)    πρόκειται για χρήσεις έργων ως προς τα οποία ο οργανισμός είναι εντεταλμένος από τους δημιουργούς βάσει σύμβασης ή πληρεξουσίου να εκμεταλλεύεται τα πνευματικά τους δικαιώματα, χωρίς όμως να έχουν μεταβιβασθεί στον οργανισμό τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Εάν γίνει δεκτό ότι ο φορέας ως οργανισμός χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης έχει άμεσο συμφέρον και διαθέτει ενεργητική νομιμοποίηση στην ιδίω ονόματι άσκηση αγωγής: Ποια σημασία έχει κατά την εκτίμηση της ενεργητικής νομιμοποίησης, ενδεχομένως υπό το πρίσμα των άρθρων 17 και 47 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι ο φορέας ως οργανισμός χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης εκπροσωπεί ακόμη και δημιουργούς οι οποίοι δεν τον έχουν εξουσιοδοτήσει να εκμεταλλεύεται τα πνευματικά τους δικαιώματα και ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ως προς το δικαίωμα του οργανισμού να ασκήσει αγωγή προς προάσπιση των δικαιωμάτων των εν λόγω δημιουργών;

____________

1 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ 2004, L 157, σ. 45).

1 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ 2014, L 84, σ. 72).