Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zmniejszeniu kwoty renty inwalidzkiej skarżącego za okres od czerwca do września 2011 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w zakresie w jakim ewentualnie oddalono w niej wniosek z dnia 19 października 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w zakresie w jakim ewentualnie oddalono w niej wniosek z dnia 20 października 2011 r.;

stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji, na mocy których Komisja ewentualnie niezgodnie z prawem zmniejszyła miesięczne kwoty renty inwalidzkiej przysługującej skarżącemu za okres od czerwca do września 2011 r. o łącznie 1661 EUR i stwierdzenie nieważności ewentualnych decyzji o dokonaniu takich redukcji;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 1661 EUR wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości 15% rocznie z coroczną kapitalizacją za okres od 27 października 2011 r. do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.