Odvolanie podané 15. decembra 2020: Les Mousquetaires a ITM Entreprises SAS proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 5. októbra 2020 vo veci T-255/17, Les Mousquetaires a ITM Entreprises/Komisia

(vec C-682/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (v zastúpení: N. Jalabert-Doury a K. Mebarek, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Rada Európskej únie

Návrhy

zrušiť bod 2 rozsudku vydaného Všeobecným súdom vo veci T-255/17,

vyhovieť návrhom predloženým odvolateľkami v prvostupňovom konaní a zrušiť rozhodnutie Európskej komisie C(2017) 1057 z 9. februára 2017, ako aj rozhodnutie C(2017) 1361 z 21. februára 2017, ktorým sa spoločnostiam Intermarché a Mousquetaires, ako aj všetkým spoločnostiam, ktoré priamo alebo nepriamo kontrolujú, podrobiť sa inšpekcii v súlade s článkom 20 ods. 1 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003,

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy celého konania vrátane konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a nedostatku odôvodnenia v rámci analýzy účinnosti opravných prostriedkov týkajúcich sa výkonu inšpekcie.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článkov 6 a 8 EDĽP, článku 296 Zmluvy a článku 20 ods. 4 nariadenia č. 1/2003 v rozsahu, v akom Všeobecný súd porušil povinnosť odôvodnenia a obmedzenia inšpekčných rozhodnutí.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a porušení nariadenia č. 1/2003, v rozsahu, v akom Všeobecný súd kvalifikoval procesnú fázu „pred prijatím opatrení obsahujúcich obvinenie zo spáchania porušenia“, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článkov 6 a 8 EDĽP a článku 19 nariadenia č. 1/2003, pretože Všeobecný súd kvalifikoval ako dostatočne závažné indície skutočnosti dotknuté formálnymi a vecnými nezrovnalosťami.

Piaty žalobný dôvod je založený na nedostatku odôvodnenia, ktorý vyplýva z nepreskúmania dôkaznej hodnoty uvedených indícií a z nesprávneho posúdenia indícií.

____________