Skarga wniesiona w dniu 26 września 2022 r. – Sophienwald/EUIPO – Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Sprawa T-597/22)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (przedstawiciel: adwokat J. Hellenbrand)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Austria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „Sw Sophienwald” – unijny znak towarowy nr 13 448 981

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie R 2113/2021-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania przed Sądem i przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 95 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 94 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie zasady zakazu arbitralności.

____________