Prasība, kas celta 2013. gada 27. jūnijā – ZZ/ENISA

(lieta F-63/13)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – V. Christianos, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu par prasītāja atlaišanu, un otrkārt, prasība atcelt lēmumu, kas pieņemts pēc Civildienesta tiesas sprieduma lietā F-118/10, iecelt grāmatveža amatā citu darbinieku. Visbeidzot, prasība atlīdzināt apgalvoto morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt ENISA lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība, kā arī citus apstrīdētos lēmumus, proti, ENISA 2012. gada 4. septembra lēmumu, ar kuru tiek atlaists prasītājs, un ENISA 2012. gada 9. oktobra lēmumu, ar kuru X tiek iecelts grāmatveža amatā prasītāja vietā;piespriest ENISA izmaksāt prasītājam par visām iepriekš minētajām pretlikumīgajām darbībām summu EUR 100 000 apmērā kā atlīdzinājumu par morālo kaitējumu;piespriest ENISA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.