Vispārējās tiesas 2021. gada 14. aprīļa spriedums – Achema un Lifosa/Komisija

(Lieta T-300/19) 1

(Valsts atbalsts – No atjaunojamajiem energoresursiem ražotas elektroenerģijas tirgus – Darbības atbalsts – Lēmums, ar kuru valsts atbalsta shēma iepriekšējas izskatīšanas stadijas beigās ir atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu – LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts – Procesuālo tiesību pārkāpums – 2008. gada pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai – 2014. gada pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai un enerģētikai 2014.–2020. gadam – LESD 30. pants – LESD 110. pants – Saskanīgu netiešu pierādījumu kopums)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Achema AB (Jonava, Lietuva) un Lifosa AB (Ķēdaiņi, Lietuva) (pārstāves: E. Righini un N. Solárová, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Herrmann un P. Němečková)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Lietuvas Republika (pārstāvji: K. Dieninis un R. Dzikovič)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas Lēmumu C(2018) 9209 final (2019. gada 8. janvāris) par valsts atbalstu SA.45765 (2018/NN) attiecībā uz Lietuvas Republikas īstenoto valsts atbalsta shēmu elektroenerģijas no atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotājiem (OV 2019, C 61, 1. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

Atcelt Komisijas Lēmumu C(2018) 9209 final (2019. gada 8. janvāris) par valsts atbalstu SA.45765 (2018/NN) attiecībā uz Lietuvas Republikas īstenoto valsts atbalsta shēmu elektroenerģijas no atjaunojamiem enerģijas avotiem ražotājiem.

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Achema AB un Lifosa AB tiesāšanās izdevumus.

Lietuvas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 238, 15.7.2019.