Talan väckt den 4 juni 2009 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-56/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan avseende, å ena sidan, ersättning för skadorna som sökanden lidit till följd av att anställda vid kommissionen den 8 april 2002 trängt sig in i hans tjänstebostad i Luanda, och å andra sidan, utgivande av kopior på foton som tagits vid det tillfället och förstöring av all dokumentation som avser den händelsen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att beslutet om avslag på ansökan av den 24 april 2008 enligt lag är en nullitet, eller i andra hand ogiltigförklara nämnda beslut,

i den mån det är nödvändigt fastställa att meddelandet av den 11 september 2008 enligt lag är en nullitet, eller i andra hand ogiltigförklara nämnda meddelande,

i den mån det är nödvändigt fastställa att beslutet om avslag på överklagandet av den 3 november 2008 enligt lag är en nullitet, eller i andra hand ogiltigförklara nämnda beslut,

fastställa att anställda vid kommissionen den 8 april 2002 trängt sig in i sökandens tjänstebostad där de tog foton och förde anteckningar över saker, samt fastställa att detta agerande är otillåtet,

förplikta kommissionen att skriftligen förklara för sökanden samtliga delar av den dokumentation som är hänförlig till nämnda händelse,

förplikta kommissionen att skriftligen delge sökanden dokumentationen, inklusive fotona,

förplikta kommissionen att förstöra dokumentationen och informera om denna förstöring,

förplikta kommissionen att till sökanden, såsom ersättning för den aktuella skadan, erlägga ett belopp om 225 000 euro, eller ett högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, således (a) 100 000 euro för skada hänförlig till det olovliga intrånget, (b) 100 000 euro för skada hänförlig till den olovliga fotograferingen, (c) 25 000 euro för skada hänförlig till det olovliga förandet av anteckningar över saker, däribland sökandens personliga tillhörigheter,

förplikta kommissionen att till sökanden erlägga ett belopp motsvarande räntan på 225 000 euro, med en räntesats om 10 procent per år och med årlig kapitalisering, för perioden från dagen efter det att kommissionen mottog ansökan av den 24 april 2008 till dess att hela detta belopp erlagts,

förplikta kommissionen att till sökanden erlägga ett belopp om 100 euro per dag, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, såsom ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av den uteblivna förklaringen av dokumentationen, från och med imorgon till den dag då dokumentationen kommer att förklaras för sökanden, att utbetalas den första dagen i månaden efter tidpunkten för avkunnandet av domen i förevarande mål vad avser de belopp som förfallit till betalning under perioden från imorgon till den sista dagen i den månad som domen kommer att avkunnas, och den första dagen i varje månad som följer den då domen i förevarande mål kommer att avkunnas vad avser den ersättning som förfallit under föregående månad,

förplikta kommissionen att till sökanden erlägga ett belopp om 100 euro per dag, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, såsom ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av den uteblivna förstöringen av material, från och med imorgon till den dag då materialet kommer att förstöras, att utbetalas den första dagen i månaden efter tidpunkten för avkunnandet av domen i förevarande mål vad avser de belopp som förfallit till betalning under perioden från imorgon till den sista dagen i den månad som domen kommer att avkunnas, och den första dagen i varje månad som följer den då domen i förevarande mål kommer att avkunnas vad avser den ersättning som förfallit under föregående månad,

förplikta kommissionen att ersätta sökanden för alla rättegångskostnader, inklusive de som avser upprättandet av sakkunnigutlåtande, och

förplikta kommissionen att ersätta kostnaderna för ett eventuellt upprättande av expertutlåtande.

____________