Иск, предявен на 26 февруари 2021 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-125/21)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Tomkin и S. Grünheid)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз1 , или във всеки случай като не е уведомила Комисията за тези разпоредби, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 29, параграфи 1 и 2 от това рамково решение,

да осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 29, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2008/909/ПВР държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на това рамково решение до 5 декември 2011 г., и да уведомят Комисията за тези мерки.

Комисията смята, че Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 29, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета, като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Рамковото решение, или във всеки случай като не е уведомила Комисията за тези разпоредби.

____________

1 OВ L 327, 2008 г., стр. 27.