ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 31. januára 2019 (*)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2, ako aj článok 75 – Ochranná známka Európskej únie Cystus – Výživový doplnok nie na lekárske použitie – Čiastočné vyhlásenie ochrannej známky za zrušenú – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Vnímanie pojmu ‚cystus‘ ako opisného údaja hlavnej zložky dotknutých výrobkov – Povinnosť odôvodnenia“

Vo veci C‑194/17 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 13. apríla 2017,

Georgios Pandalis, bydliskom v Glandorfe (Nemecko), v zastúpení: A. Franke, Rechtsanwältin,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Hanne a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

LR Health & Beauty Systems GmbH, so sídlom v Ahlene (Nemecko), v zastúpení: N. Weber a L. Thiel, Rechtsanwälte,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda štvrtej komory M. Vilaras, vykonávajúci funkciu predsedu tretej komory, sudcovia J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (spravodajca) a D. Šváby,

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: R. Schiano, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 20. júna 2018,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 13. septembra 2018,

vydal tento

Rozsudok

1        Svojím odvolaním pán Georgios Pandalis navrhuje zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 14. februára 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (T‑15/16, neuverejnený, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2017:75), ktorým Všeobecný súd zamietol jeho žalobu na zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 30. októbra 2015 (vec R 2839/2014‑1), týkajúceho sa konania o zrušení práv medzi spoločnosťou LR Health & Beauty Systems a pánom Pandalisom (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

 Právny rámec

 Nariadenie (ES) č. 207/2009

2        Článok 7 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) s názvom „Absolútne dôvody zamietnutia“ uvádza vo svojom odseku 1 písm. c):

„Do registra sa nezapíšu:

c)      ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb“.

3        Článok 51 toho istého nariadenia s názvom „Dôvody na zrušenie“ stanovuje:

„1.      Práva majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného [EUIPO] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

a)      ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v [Európskej únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody…;

2.      Ak dôvody na zrušenie práv existujú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná, práva majiteľa sa vyhlásia za zrušené iba pre tieto tovary alebo služby.“

4        Článok 64 uvedeného nariadenia s názvom „Rozhodnutia o odvolaní“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Po preskúmaní toho, či odvolaniu možno vyhovieť, odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.“

5        Článok 75 toho istého nariadenia nazvaný „Odôvodnenie rozhodnutí“ znie:

„V rozhodnutiach [EUIPO] sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky.“

 Smernica 2002/46/ES

6        Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 2002, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 490), uvádza:

„Pre účely tejto smernice:

a)      pod pojmom ‚potravinové doplnky‘ sa rozumejú potraviny, ktorých účelom je doplňovanie bežnej stravy, a ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín alebo iných látok s nutričným alebo fyziologickým účinkom – samostatne alebo v kombinácii – predávané vo forme dávok a to také formy ako sú kapsule, pastilky, tabletky, pilulky a iné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s kvapalinou, fľaštičky na dávkovanie kvapiek a iné podobné formy kvapalín a práškov určené na príjem v meraných množstvách v malých jednotkách“.

7        Článok 6 tejto smernice stanovuje:

„1.      Pre účely článku 5 ods. 1 smernice 2000/13/ES [Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 2000, s. 29; Mim. vyd. 15/005, s. 75)], sa výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, budú predávať pod názvom ‚potravinový doplnok‘.

2.      Označovanie, ponúkanie a reklama nesmú pripisovať potravinovým doplnkom schopnosť zabrániť, liečiť alebo vyliečiť ľudské choroby a ani obsahovať odkaz na takéto vlastnosti.

3.      Bez toho, aby tým bola dotknutá smernica [2000/13], na označeniach musia byť uvedené nasledovné údaje:

a)      názvy kategórií živín alebo látok charakterizujúcich daný výrobok alebo uvedenie charakteru takýchto živín alebo látok;

b)      dávka výrobku doporučovaná na dennú spotrebu;

c)      varovanie v tom zmysle, že uvedená odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť;

d)      vyhlásenie v tom zmysle, že potravinové doplnky sa nesmú používať ako náhrada za rozmanitú stravu;

e)      vyhlásenie v tom zmysle, že výrobky sa musia uchovávať mimo dosahu malých detí.“

 Okolnosti predchádzajúce sporu:

8        Dňa 10. augusta 1999 odvolateľ pán Pandalis podal prihlášku ochrannej známky Európskej únie na EUIPO. Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie Cystus (ďalej len „predmetná ochranná známka“).

9        Výrobky, pre ktoré bola podaná prihláška, sú zaradené najmä do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu: „Výživový doplnok nie na lekárske použitie“.

10      Predmetná ochranná známka bola zapísaná 5. januára 2004 pod číslom 1273 119.

11      Dňa 3. septembra 2013 LR Health & Beauty Systems GmbH podala na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 návrh na zrušenie práv predmetnej ochrannej známky pre všetky zapísané výrobky z dôvodu, že uvedená ochranná známka nebola riadne používaná nepretržite počas piatich rokov.

12      Dňa 12. septembra 2014 zrušovacie oddelenie EUIPO (ďalej len „zrušovacie oddelenie“) zrušilo práva odvolateľa pre časť zapísaných výrobkov, najmä pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“, zaradené do triedy 30 Niceskej dohody.

13      Dňa 30. októbra 2015 prvý odvolací senát EUIPO (ďalej len „odvolací senát“) sporným rozhodnutím zamietol odvolanie podané odvolateľom proti tomuto rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia. Odvolací senát sa po prvé konkrétne domnieval, že odvolateľ nepoužíval pojem „cystus“ ako ochrannú známku Európskej únie, to znamená na účely označenia obchodného pôvodu svojich výrobkov, ale používal ho na opisný účel, ktorého cieľom je uviesť, že predmetné výrobky obsahovali rastlinné extrakty Cistus Incanus L. ako základnú účinnú látku. V tejto súvislosti čiastočné použitie symbolu „®“ a skutočnosť, že pojem „cystus“ bol napísaný s písmenom „y“, nepostačuje, aby sa mohlo dospieť k záveru, že bol používaný ako ochranná známka Európskej únie.

14      Po druhé sa odvolací senát domnieval, že odvolateľ nepredložil konkrétny a objektívny dôkaz o používaní predmetnej ochrannej známky pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“, zaradené do triedy 30 Niceskej dohody. Jednak totiž nebolo preukázané, že pojem „cystus“ bol používaný ako ochranná známka pre výrobky Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft a Immun44® Kapseln. Jednak nebolo preukázané, že pastilky na cmúľanie, pastilky na hrdlo, odvar, kloktadlo a tabletky na zastavenie infekcie (ďalej len „iné výrobky Cystus“) patrili do kategórie výrobkov opísaných ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do uvedenej triedy 30. Odvolací senát sa teda v podstate domnieval, že príklady použitia pojmu „cystus“ týkajúce sa týchto výrobkov neumožňovali preukázať riadne používanie predmetnej ochrannej známky pre výrobky, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná.

15      Odvolací senát teda dospel k záveru, že predmetná ochranná známka sa v Európskej únii počas dotknutého obdobia riadne nepoužívala.

 Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

16      Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 14. januára 2016 podal odvolateľ žalobu na zrušenie sporného rozhodnutia.

17      Vo svojom prvom žalobnom dôvode, ktorý v podstate pozostával z troch častí, odvolateľ tvrdil, že odvolací senát porušil článok 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, tým že predmetnú ochrannú známku kvalifikoval ako opisný údaj v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

18      V bodoch 17 až 20 napadnutého rozhodnutia Všeobecný súd zamietol prvú časť tohto žalobného dôvodu týkajúcu sa rozsahu skúmania odvolacieho senátu ako nedôvodnú.

19      Pokiaľ ide o druhú časť uvedeného žalobného dôvodu týkajúcu sa práva odvolateľa byť vypočutý, Všeobecný súd sa v bodoch 23 až 25 svojho rozsudku domnieval, že aj keď sa právo byť vypočutý, ako je zakotvené v článku 75 druhej vete nariadenia č. 207/2009, vzťahuje na všetky skutkové alebo právne okolnosti, ako aj na dôkazy, z ktorých vychádza rozhodnutie, toto právo sa neuplatňuje na konečné stanovisko, ktoré má správny orgán v úmysle prijať. Odvolací senát preto nie je povinný vypočuť odvolateľa v súvislosti s posúdením skutkového stavu, ktoré je súčasťou jeho konečného stanoviska. V prejednávanej veci sa odvolací senát nijako nevyjadril k existencii absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu, ani nespochybnil rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky. Odvolateľ mal v každom prípade v priebehu konania možnosť zaujať stanovisko k riadnemu používaniu tejto ochrannej známky, a to nevyhnutne aj k povahe tohto používania, pokiaľ ide o všetky dotknuté výrobky. Všeobecný súd v dôsledku toho zamietol túto druhú časť ako neúčinnú.

20      Pokiaľ ide o tretiu časť prvého uplatneného žalobného dôvodu týkajúcu sa nesprávneho posúdenia, ktorého sa dopustil odvolací senát, keď sa domnieval, že pojem „cystus“ bol vo vzťahu ku všetkým výrobkom odvolateľa opisný, Všeobecný súd sa rozhodol skúmať túto časť spolu s tretím žalobným dôvodom.

21      Všeobecný súd v bodoch 31 až 35 napadnutého rozsudku zamietol druhý žalobný dôvod založený na zneužití právomoci, ktorého sa dopustil odvolací senát.

22      Odvolateľ na podporu svojho tretieho žalobného dôvodu, ktorý pozostával z dvoch častí, tvrdil, že odvolací senát porušil článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, keď zrušil predmetnú ochrannú známku, aj keď odvolateľ preukázal, že ju riadne a v súlade s jej účelom používal pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody.

23      Prvá časť tohto tretieho žalobného dôvodu sa týkala povahy používania predmetnej ochrannej známky na obaloch výrobkov Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft a Immun44® Kapseln.

24      Všeobecný súd v bode 42 napadnutého rozsudku uviedol, že účastníci konania nespochybnili, že predmetné výrobky obsahovali ako hlavnú účinnú látku rastlinné výťažky, pričom Cistus Incanus L. predstavoval jej vedecký názov a cistus latinský názov.

25      Všeobecný súd v bode 43 napadnutého rozsudku konštatoval, že verejnosť bude používanie pojmu „cystus“ na obaloch predmetných výrobkov vzhľadom na jeho kontext vnímať ako opisujúci hlavnú zložku týchto výrobkov a nie tak, že jeho cieľom je identifikovať obchodný pôvod týchto výrobkov. Z výrazov „výťažok z cystus®“ a zo zahrnutia výrazov „cystus®052“ do zoznamu zložiek výrobku Immun44® Saft tak jasne vyplýva najmä to, že pojem „cystus“ neoznačuje „výživový doplnok nie na lekárske použitie“ zaradený do triedy 30 Niceskej dohody, ani a fortiori jeho obchodný pôvod, ale označuje len jednu z jeho zložiek. Početné odkazy na pojem „cystus“ na obaloch predmetných výrokov a ich zdôraznenie neumožňujú preukázať používanie uvedeného pojmu ako ochrannej známky Európskej únie, ak bude, ako v prejednávanej veci, príslušná skupina verejnosti tieto odkazy vnímať ako opisujúce základnú účinnú látku dotknutých výrobkov.

26      Všeobecný súd v bode 46 napadnutého rozsudku dodal, že skutočnosť, že pojem „cystus“ bol napísaný s písmenom „y“, nepostačovala na preukázanie používania ako ochrannej známky. V tejto súvislosti deformované spôsoby písania vo všeobecnosti neprispievali k tomu, aby malo označenie, ktorého obsah je okamžite zrozumiteľný ako opisný, rozlišovaciu spôsobilosť. To platí o to viac, že v prejednávanej veci sa odvolací senát mohol správne domnievať, že písmená „i“ a „y“ sú v slovách latinského pôvodu používané často vzájomne zameniteľným spôsobom a že v nemeckom jazyku písmeno „y“ môže byť vyslovené ako písmeno „i“. V dôsledku toho sa odvolací senát mohol oprávnene domnievať, že príslušná skupina verejnosti vníma pojem „cystus“ ako opisný údaj v súvislosti s označením rastliny cistus a nie ako ochrannú známku Európskej únie, pričom sa nevyjadril k existencii absolútneho dôvodu zamietnutia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

27      Druhá časť tretieho uplatneného žalobného dôvodu sa týkala zaradenia iných výrobkov Cystus. V tejto súvislosti Všeobecný súd v bode 54 napadnutého rozsudku rozhodol, že odvolací senát tieto výrobky vôbec nezaradil medzi lieky, liečivé výrobky patriace do triedy 5 Niceskej dohody alebo do akejkoľvek inej kategórie, ale obmedzil sa na to, že sa domnieval, že nebolo právne dostatočným spôsobom preukázané, že uvedené výrobky majú byť zaradené ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ patriace do triedy 30 Niceskej dohody.

28      Všeobecný súd po tom, ako v bodoch 55 a 56 napadnutého rozsudku pripomenul pravidlá upravujúce dôkazné bremeno v rámci konania o zrušení práv ochrannej známky Európskej únie, konštatoval v bode 57 tohto rozsudku, že odvolateľ jednak nepredložil dôkaz, že riadne používal predmetnú ochrannú známku, a jednak že samotné tvrdenie, že dotknuté výrobky sú „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody, nebolo dostatočné.

29      Všeobecný súd dospel v bode 58 napadnutého rozsudku k záveru, že odvolací senát sa mohol správne domnievať, že nedodržanie ustanovení smernice 2002/46, ktoré ukladajú určité povinné údaje pre predaj výrobku, ktorého účelom je doplňovanie bežnej stravy, predstavuje osobitne presvedčivý dôkaz proti kvalifikovaniu ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody.

30      Všeobecný súd v bode 59 napadnutého rozsudku dodal, že odvolací senát sa tiež nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že existencia farmaceutického centrálneho čísla pre iné výrobky Cystus, predaj týchto výrobkov v lekárňach a najmä skutočnosť, že sa predávajú s odkazom, že chránia pred chrípkou a prechladnutím a pomáhajú pri zápaloch v ústnej dutine a hltane, predstavujú radu dodatočných presvedčivých dôkazov oproti ich kvalifikovaniu ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody.

31      Keďže prvý až tretí uplatnený žalobný dôvod boli zamietnuté, Všeobecný súd zamietol žalobu, o ktorej rozhodoval, v celom rozsahu.

 Návrhy účastníkov konania pred Súdnym dvorom

32      Svojím odvolaním odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

–        zrušil napadnutý rozsudok,

–        zrušil sporné rozhodnutie,

–        zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia z 12. septembra 2014 v rozsahu, v akom sa týmto rozhodnutím vyhlasuje, že sa zrušujú práva majiteľa tejto ochrannej známky, pokiaľ ide o výrobky zaradené do triedy 30 Niceskej dohody, opísané ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“,

–        zamietol návrh spoločnosti LR Health & Beauty Systems na zrušenie proti predmetnej ochrannej známke v rozsahu, v akom sa tento návrh týka výrobkov zaradených do triedy 30 Niceskej dohody, opísaných ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ a

–        uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

33      EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

–        zamietol odvolanie a

–        uložil odvolateľovi povinnosť nahradiť trovy konania.

34      LR Health & Beauty Systems navrhuje, aby Súdny dvor:

–        zamietol odvolanie v celom rozsahu a

–        uložil odvolateľovi povinnosť nahradiť trovy konania.

 O odvolaní

35      Na podporu svojho odvolania odvolateľ v podstate uvádza tri odvolacie dôvody, z ktorých prvý sa týka zaradenia iných výrobkov Cystus ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody, druhý sa týka povahy používania pojmu „cystus“ pre výrobky Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft a Immun44® Kapseln a tretí sa týka práva byť vypočutý odvolacím senátom.

 O prvom odvolacom dôvode

 Argumentácia účastníkov konania

36      Prvý odvolací dôvod sa týka dôvodov napadnutého rozsudku uvedených v bodoch 54 až 59 tohto rozsudku. Tento odvolací dôvod pozostáva z dvoch častí.

37      V prvej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade a uplatnení článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

38      V tejto súvislosti z napadnutého rozsudku nemožno určiť, či predmetná ochranná známka nebola používaná pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ alebo pre výživové doplnky vo všeobecnosti. Iné výrobky Cystus, ktorých hlavnou zložkou je cistus, pritom predstavujú potravinové doplnky v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/46, keďže táto smernica nerozlišuje medzi potravinovými doplnkami na lekárske použitie a potravinovými doplnkami nie na lekárske použitie.

39      Okrem toho Všeobecný súd skreslil okolnosť, že reklama pre iné výrobky Cystus bola založená na tom, že tieto výrobky chránia pred chrípkou a prechladnutím, pričom sa nesprávne domnieval, že táto okolnosť je nepriamym dôkazom toho, že tieto výrobky nemôžu patriť do kategórie „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

40      Okrem toho Všeobecný súd taktiež skreslil okolnosť, že odvolateľ prípadne nedodržal požiadavky v oblasti označovania stanovené v článku 6 ods. 1 až 3 smernice 2002/46. Všeobecný súd totiž vyložil túto skutočnosť v tom zmysle, že výrobok, ktorý nedodržuje tieto ustanovenia, nepredstavuje potravinový doplnok nie na lekárske použitie. Označovanie pritom nemalo nijaký vplyv na kvalifikovanie iných výrobkov Cystus ako potravinových doplnkov v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/46.

41      Všeobecný súd porušil aj článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 tým, že sa domnieval, že existencia farmaceutického centrálneho čísla pre iné výrobky Cystus a predaj týchto výrobkov v lekárňach sú presvedčivými dôkazmi proti ich kvalifikovaniu ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“. V Nemecku pritom existencia takéhoto farmaceutického čísla nemá žiadnu spojitosť s otázkou, či je alebo nie je výrobok určený na lekárske použitie.

42      Nakoniec Všeobecný súd nevykonal diferencované skúmanie pastiliek na cmúľanie predávaných pod predmetnou ochrannou známkou („pastilky na cmúľanie“) na účely overenia, či predstavovali potravinové doplnky v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/46.

43      V druhej časti svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že napadnutý rozsudok obsahuje nedostatočné odôvodnenie v rámci konštatovania, podľa ktorého predmetná ochranná známka nebola riadne používaná v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

44      Odvolateľ sa totiž nemohol oboznámiť s dôvodmi, pre ktoré skutočnosti, ktoré uviedol, ako aj predložené dôvody nepresvedčili Všeobecný súd o tom, že predmetná ochranná známka bola riadne používaná pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“. Okrem toho analýza Všeobecného súdu neumožňuje odvolateľovi zistiť, do akej kategórie patria jeho výrobky.

45      Navyše odôvodnenie napadnutého rozsudku je nedostatočné, keďže odvolateľovi neumožňuje oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré Všeobecný súd neoveril diferencovaným spôsobom, či bola predmetná ochranná známka, pokiaľ ide o pastilky na cmúľanie, predmetom riadneho používania pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

46      Konkrétne, pastilky na cmúľanie neboli predávané s informáciou, podľa ktorej chránia pred chrípkou a prechladnutím a pomáhajú pri zápaloch v ústnej dutine a hltane. Všeobecný súd sa však v bode 59 napadnutého rozsudku domnieval, že táto schopnosť bola presvedčivým dôkazom proti kvalifikácii iných výrobkov Cystus ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

47      EUIPO a LR Health & Beauty Systems navrhujú, aby bol prvý odvolací dôvod zamietnutý.

 Posúdenie Súdnym dvorom

48      V prejednávanej veci odvolateľ získal zápis predmetnej ochrannej známky pre výrobky opísané ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody.

49      Všeobecný súd v bodoch 54 až 61 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací senát sa správne domnieval, že odvolateľ nepreukázal, že ďalšie výrobky Cystus mohli byť kvalifikované ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ s tým dôsledkom, že nepreukázal, že predmetná ochranná známka bola v Únii v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 riadne používaná pre uvedené výrobky.

50      Na podporu prvej časti prvého odvolacieho dôvodu týkajúcej sa zaradenia iných výrobkov Cystus odvolateľ tvrdí v rámci prvej výhrady, že tieto výrobky predstavujú potravinové doplnky v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/46 a sú zaradené do triedy 30 Niceskej dohody.

51      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z článku 256 ods. 1 druhého pododseku ZFEÚ, ako aj z článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje na právne otázky. Všeobecný súd je preto ako jediný oprávnený zistiť a posúdiť relevantné skutočnosti, ako aj posúdiť dôkazné prostriedky. Posúdenie týchto skutočností a dôkazov teda nezakladá, s výnimkou prípadu ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania (rozsudky z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, bod 68, a zo 6. júna 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, neuverejnený, EU:C:2018:396, bod 49).

52      Navyše takéto skreslenie musí zjavne vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkových okolností a dôkazov (rozsudky z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, bod 69, a z 26. októbra 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, bod 36).

53      Okrem toho článok 256 ZFEÚ, článok 58 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a článok 168 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ukladajú odvolateľovi vzhľadom na výnimočnú povahu odvolacieho dôvodu založeného na skreslení skutkových okolností a dôkazov povinnosť predovšetkým presne uviesť skutočnosti, ktoré boli skreslené Všeobecným súdom, a preukázať nesprávne posúdenia, ktoré ho viedli k tomuto skresleniu (rozsudok z 22. septembra 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, neuverejnený, EU:C:2016:720, bod 21 a citovaná judikatúra).

54      Treba pritom konštatovať, že odvolateľ sa tvrdeniami, ktoré uvádza na podporu tejto prvej výhrady, obmedzuje na spochybnenie posúdenia skutkového stavu, ktoré vykonal Všeobecný súd, keď dospel k záveru, že iné výrobky Cystus nemali byť kvalifikované ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody a v skutočnosti sa snaží dosiahnuť, aby Súdny dvor vykonal nové posúdenie skutkového stavu.

55      Okrem toho a v rozsahu, v akom odvolateľ tvrdí, že napadnutý rozsudok vychádza zo skreslených skutkových okolností a dôkazov, argumenty, ktoré rozvíja na podporu tohto tvrdenia, neumožňujú identifikovať presné skutočnosti, ktoré Všeobecný súd skreslil, ani preukázať nesprávne posúdenia, ktorých sa Všeobecný súd údajne dopustil. Tieto argumenty preto nespĺňajú požiadavky vyplývajúce z judikatúry citovanej v bode 53 tohto rozsudku.

56      Prvú uplatnenú výhradu treba preto zamietnuť ako neprípustnú.

57      Odvolateľ vytýka Všeobecnému súdu v druhej výhrade, že nevykonal diferencované skúmanie týkajúce sa pastiliek na cmúľanie, keďže sa v bode 59 napadnutého rozsudku vo všeobecnosti domnieval, že pri predaji iných výrobkov Cystus boli tieto iné výrobky prezentované tak, že majú priaznivé účinky na zdravie podporujúce účinky, čo predstavuje presvedčivý dôkaz proti ich kvalifikovaniu ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“. Odvolateľ pritom spochybňuje, že pastilky rozpustné v ústach boli predávané s informáciou, že majú takéto účinky.

58      Bez toho, aby bolo potrebné určiť, či je táto druhá výhrada prípustná, stačí uviesť, podobne ako generálna advokátka v bode 39 svojich návrhov, že vychádza z nesprávneho výkladu bodu 59 napadnutého rozsudku.

59      V uvedenom bode totiž Všeobecný súd nekonštatoval, že pastilky na cmúľanie boli predávané s odkazom na ich priaznivé účinky na zdravie. Obmedzil sa na to, že uviedol bez toho, aby odlíšil pastilky na cmúľanie od iných výrobkov Cystus, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho skutkového posúdenia dodatočných presvedčivých dôkazov proti kvalifikovaniu iných výrobkov Cystus ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

60      Všeobecný súd tým nespochybnil posúdenie odvolacieho senátu uvedené v bode 57 sporného rozhodnutia, podľa ktorého dokumenty predložené odvolateľom neuvádzali, či pastilky na cmúľanie boli „liečivými prípravkami“ alebo „potravinovými doplnkami nie na lekárske použitie“. Pastilky na cmúľanie preto boli predmetom diferencovaného skúmania, v rámci ktorého odvolací senát a Všeobecný súd zohľadnili skutočnosť, že tieto pastilky neboli predávané s odkazom na ich priaznivé účinky na zdravie.

61      Druhá uplatnená výhrada musí byť teda zamietnutá.

62      Pokiaľ ide o druhú časť prvého odvolacieho dôvodu týkajúcu sa porušenia povinnosti odôvodnenia, odvolateľ po prvé tvrdí, že Všeobecný súd nevykonal žiadne konštatovanie, pokiaľ ide o kategóriu, do ktorej patria iné výrobky Cystus.

63      Ako však uviedla generálna advokátka v bode 43 svojich návrhov, spor medzi spoločnosťou LR Health & Beauty Systems a odvolateľom sa týka výlučne otázky, či mohol odvolateľ preukázať riadne používanie predmetnej ochrannej známky pre iné výrobky Cystus ako „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody.

64      Všeobecný súd v rámci skúmania tohto sporu konštatoval v bode 57 napadnutého rozsudku, že odvolací senát sa správne domnieval, že odvolateľ nepredložil takýto dôkaz o riadnom používaní. Všeobecnému súdu neprináležalo skúmať otázku, do ktorej inej kategórie, než je trieda 30 Niceskej dohody, majú byť iné výrobky Cystus zaradené, keďže takáto otázka nebola relevantná pre riešenie uvedeného sporu.

65      Za týchto podmienok musí byť prvá výhrada zamietnutá ako nedôvodná.

66      Odvolateľ po druhé tvrdí, že napadnuté rozhodnutie neumožňuje oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré Všeobecný súd nevykonal diferencované skúmanie na účely overenia, či predmetná ochranná známka, pokiaľ ide konkrétne o pastilky na cmúľanie, bola riadne používaná pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

67      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdny dvor neukladá Všeobecnému súdu povinnosť vypracovať odôvodnenie, ktoré by vyčerpávajúcim spôsobom rozoberalo jednotlivo všetky úvahy vyjadrené účastníkmi sporu, a že odôvodnenie Všeobecného súdu môže teda byť implicitné pod podmienkou, že umožní dotknutým osobám oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré Všeobecný súd neuznal ich tvrdenia, a poskytne Súdnemu dvoru dostatok prostriedkov, aby mohol vykonať svoje preskúmanie (rozsudok z 30. mája 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P a C‑86/16 P, EU:C:2018:349, bod 82, ako aj citovaná judikatúra).

68      Je pravda, že Všeobecný súd nerozlíšil pastilky na cmúľanie od iných výrobkov Cystus. Treba však uviesť, že odvolací senát v bodoch 57 až 64 sporného rozhodnutia skúmal otázku, či pastilky na cmúľanie, medzi inými výrobkami Cystus, zodpovedali opisu „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

69      Je preto potrebné domnievať sa, že Všeobecný súd tým, že konštatoval, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o zaradenie iných výrobkov Cystus, prevzal posúdenie odvolacieho senátu. Ako uviedla generálna advokátka v bode 45 svojich návrhov, Všeobecný súd tým implicitne odmietol výhrady podané odvolateľom, pokiaľ ide o pastilky na cmúľanie.

70      Druhú uplatnenú výhradu a v dôsledku toho druhú časť prvého odvolacieho dôvodu treba preto zamietnuť ako nedôvodné.

71      Vzhľadom na prechádzajúce úvahy treba prvý odvolací dôvod zamietnuť ako čiastočne neprípustný a čiastočne nedôvodný.

 O druhom odvolacom dôvode

 Argumentácia účastníkov konania

72      Druhý odvolací dôvod sa týka dôvodov napadnutého rozsudku uvedených v bodoch 43 až 46 tohto rozsudku. Tento odvolací dôvod pozostáva z dvoch častí.

73      V prvej časti tohto druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 tým, že kvalifikoval predmetnú ochrannú známku ako opisnú s odkazom na názov rastliny cistus, pričom neodkázal na konkrétnu povahu používania ako ochrannej známky.

74      Podľa odvolateľa Všeobecný súd v bode 46 napadnutého rozsudku nesprávne uviedol, že odvolací senát sa mohol domnievať, že príslušná skupina verejnosti vníma pojem „cystus“ ako opisný údaj s odkazom na názov rastliny cistus bez toho, aby sa vyjadril k existencii absolútneho dôvodu zamietnutia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Táto stručná kvalifikácia Všeobecným súdom zbavuje odvolateľa akejkoľvek možnosti používať ochrannú známku v súlade s jej základnou funkciou v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

75      V tejto súvislosti mal Všeobecný súd po prvé overiť, či odvolateľ používal predmetnú ochrannú známku pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ vo forme, v akej bola ochranná známka zapísaná, alebo vo forme, ktorá sa odlišuje od tejto formy prvkami, ktoré nezhoršujú jej rozlišovaciu spôsobilosť.

76      Po druhé Všeobecný súd mal skúmať otázku, či predmetná ochranná známka bola používaná v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je označovať obchodný pôvod. Táto ochranná známka bola pritom používaná v súlade s touto funkciou, keďže spotrebiteľ je zvyknutý na to, že na výrobkoch sa popri hlavnej ochrannej známke nachádzajú druhotné ochranné známky, ktoré sú chápané aj ako označenia pôvodu výrobkov.

77      Po tretie príslušná skupina verejnosti považuje označenie Cystus za ochrannú známku označujúcu potravinové doplnky uvádzané na trh z dôvodu, že táto ochranná známka je taktiež používaná pre rastlinu cistus, predávanú ako hotový výrobok. V dôsledku toho skutočnosť, že sú označením Cystus označované dotknuté výrobky, teda predstavuje používanie ochrannej známky v tom zmysle, že táto ochranná známka uvádza, že výrobca jedného zo základných prvkov výrobkov zodpovedá aj za dotknuté potravinové doplnky ako celok.

78      Pokiaľ ide o „výživové doplnky nie na lekárske použitie“, ktoré obsahujú ako hlavnú účinnú látku výťažky z rastliny cistus, odvolateľ je de facto zbavený možnosti používať svoju ochrannú známku v súlade s jej funkciou.

79      Odvolateľ v druhej časti svojho druhého odvolacieho dôvodu tvrdí, že Všeobecný súd porušil povinnosť odôvodnenia v rámci konštatovania, podľa ktorého predmetná ochranná známka nebola riadne používaná v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“.

80      V tejto súvislosti je posúdenie Všeobecného súdu v bodoch 43 a 46 napadnutého rozsudku rozporuplné, keďže na jednej strane stručne konštatoval, že skutočnosť, že je pojem „cystus“ napísaný s písmenom „y“, nepostačuje na preukázanie používania ako ochrannej známky. Na druhej strane však Všeobecný súd uviedol, že na základe tejto argumentácie sa odvolací senát mohol domnievať bez toho, aby sa dopustil nesprávneho posúdenia, že príslušná skupina verejnosti bude pojem „cystus“ vnímať ako opisný údaj odkazujúci na názov rastliny cistus a nie ako ochrannú známku Európskej únie.

81      Odôvodnenie Všeobecného súdu je navyše nedostatočné, keďže neuvádza dôvody, pre ktoré konkrétna povaha používania predmetnej ochrannej známky nedodržiava požiadavky stanovené v článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Vzhľadom na to, že táto ochranná známka bola zapísaná okrem iného pre „výživové doplnky nie na lekárske použitie“ zaradené do triedy 30 Niceskej dohody, treba totiž predpokladať, že má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je pre tieto výrobky opisná.

82      EUIPO a LR Health & Beauty Systems tvrdia, že druhý odvolací dôvod treba zamietnuť.

 Posúdenie Súdnym dvorom

83      Pokiaľ ide o prvú časť tohto druhého odvolacieho dôvodu, treba pripomenúť, že ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná tak, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto tovary a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí vychádzať zo súhrnu skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať jej skutočné obchodné používanie, najmä z používania považovaného v príslušnom hospodárskom odvetví za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, z povahy týchto tovarov a služieb, z vlastností trhu, rozsahu a frekventovanosti používania ochrannej známky (rozsudky z 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, bod 43, a zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT, C‑252/15 P, neuverejnený, EU:C:2016:178, bod 56).

84      Pokiaľ ide o individuálne ochranné známky, ich základnou funkciou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu výrobku alebo služby označenej ochrannou známkou, umožňujúc mu tak odlíšiť neomylne tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod. Na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie základného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, totiž musí zaručovať, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu (rozsudok z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, bod 41, ako aj citovaná judikatúra).

85      Z toho vyplýva, že podmienka riadneho používania v súlade so základnou funkciou nie je splnená, ak umiestnenie ochrannej známky na výrobku neprispieva k zabezpečeniu jeho odbytu, ani k tomu, že je v záujme spotrebiteľa odlíšený od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. januára 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, bod 21).

86      V prejednávanej veci treba konštatovať, že tvrdenie odvolateľa vychádza z nesprávneho výkladu napadnutého rozsudku.

87      V tejto súvislosti Všeobecný súd uviedol v bode 43 napadnutého rozsudku, že verejnosť bude používanie pojmu „cystus“ na obaloch výrobkov Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft a Immun44® Kapseln „vzhľadom na jeho kontext“ vnímať tak, že opisuje hlavnú zložku týchto výrobkov a nie tak, že má za cieľ identifikovať obchodný pôvod uvedených výrobkov.

88      Okrem toho Všeobecný súd v bode 46 napadnutého rozsudku dodal, že odvolací senát sa mohol oprávnene domnievať, že príslušná skupina verejnosti mohla vnímať pojem „cystus“ ako opisný údaj odkazujúci na názov rastliny cistus a nie ako ochrannú známku Európskej únie.

89      Okrem toho Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku uviedol, že prvok „cystus“ mal „nízku rozlišovaciu spôsobilosť“.

90      Z toho vyplýva, ako uviedla generálka advokátka v bode 59 svojich návrhov, že Všeobecný súd nekonštatoval, že predmetná ochranná známka má opisný charakter.

91      Všeobecný súd totiž rozlišoval jednak používanie predmetnej ochrannej známky a jednak používanie pojmu „cystus“, ktorý verejnosť vníma tak, že opisuje hlavnú zložku výrobkov Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft a Immun44® Kapseln. Vzhľadom na judikatúru citovanú v bodoch 83 až 85 tohto rozsudku Všeobecný súd mohol vykonať takéto rozlišovanie, keďže ochranná známka stále nie je používaná v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná.

92      Všeobecný súd sa teda po posúdení skutkových okolností a dôkazov v podstate domnieval, že za okolností prejednávanej veci odvolací senát správne uviedol, že odvolateľ predmetnú ochrannú známku nepoužíval v súlade s jej základnou funkciou. Odvolateľ tak skôr než predmetnú ochrannú známku používal pojem „cystus“ ako opisujúci hlavnú zložku dotknutých výrobkov.

93      Otázka, či odvolateľ používal predmetnú ochrannú známku v súlade s funkciou označenia pôvodu alebo používal pojem „cystus“ na obaloch dotknutých výrobkov, navyše predstavuje posúdenie skutkových okolností a môže byť teda predmetom odvolania len v prípade skreslenia v súlade s judikatúrou citovanou v bode 51 tohto rozsudku. Odvolateľ pritom v rámci prvej časti svojho druhého odvolacieho dôvodu netvrdil, že Všeobecný súd skreslil skutkové okolnosti a dôkazy predložené na jeho posúdenie.

94      Za týchto podmienok treba túto prvú časť zamietnuť ako nedôvodnú.

95      Druhá časť druhého odvolacieho dôvodu týkajúca sa povinnosti odôvodnenia spočíva na predpoklade, podľa ktorého sa Všeobecný súd domnieval, že predmetná ochranná známka bola opisná, pokiaľ ide o dotknuté výrobky. Ako pritom vyplýva zo skúmania prvej časti tohto odvolacieho dôvodu, tento predpoklad je nesprávny.

96      Všeobecný súd okrem toho v bodoch 39 až 49 napadnutého rozsudku uviedol dôvody, pre ktoré sa domnieval, že predmetná ochranná známka nebola v Únii v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 riadne používaná pre výrobky Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft a Immun44® Kapseln.

97      Za týchto podmienok treba uvedenú druhú časť zamietnuť ako nedôvodnú a v dôsledku toho treba druhý odvolací dôvod zamietnuť v celom rozsahu.

 O treťom odvolacom dôvode

 Argumentácia účastníkov konania

98      Odvolateľ odkazuje na body 23 až 25 napadnutého rozsudku a tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 75 druhej vety nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom sa odvolací senát vyjadril k existencii absolútneho dôvodu na zamietnutie zápisu, keď poukázal na opisný charakter predmetnej ochrannej známky, ako vyplýva z bodov 32 a 34 sporného rozhodnutia. Na rozdiel od tvrdenia Všeobecného súdu, odvolací senát toto posúdenie vykonal v rámci úvodnej časti sporného rozhodnutia a nie v rámci jeho skúmania konkrétnej povahy používania predmetnej ochrannej známky.

99      Odvolateľ pritom nemal príležitosť, aby sa počas konania pred odvolacím senátom vyjadril ku konštatovaniu opisného charakteru predmetnej ochrannej známky. Všeobecný súd mal teda sporné rozhodnutie zrušiť z dôvodu porušenia práva byť vypočutý.

100    EUIPO a LR Health & Beauty Systems namietajú dôvodnosť tvrdení uvádzaných odvolateľom.

 Posúdenie Súdnym dvorom

101    Všeobecný súd v bodoch 23 až 25 napadnutého rozsudku skúmal a zamietol druhú časť prvého žalobného dôvodu žaloby odvolateľa podanej v prvostupňovom konaní, založenú na porušení jeho práva byť vypočutý, zakotveného v článku 75 druhej vete nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti Všeobecný súd uviedol, že na rozdiel od tvrdenia odvolateľa sa odvolací senát nijako nevyjadril k existencii absolútnych dôvodov na zamietnutie zápisu, ani nespochybnil rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky, a že odvolateľ mal v každom prípade príležitosť, aby sa počas pojednávania vyjadril k riadnemu používaniu tejto ochrannej známky a nevyhnutne aj k povahe tohto používania, pokiaľ ide o všetky dotknuté výrobky.

102    Odvolateľ v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že nesprávne vyložil sporné rozhodnutie. Tvrdí, že odvolací senát rozhodol o absolútnom zamietnutí zápisu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, v súvislosti s ktorým nebol vypočutý. V tejto súvislosti odvolateľ odkazuje na body 32 a 34 sporného rozhodnutia.

103    Odvolací senát v bode 32 tohto rozhodnutia konštatoval, že „vedecké rodové označenie rastliny nepredstavuje len pomenovanie rastliny [a tým v širšom zmysle označenie výrobku, resp. opisný údaj v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009], ale opisuje aj tovary, ktorých základná zložka pochádza z rastlín tohto rodu“ a že tieto úvahy nespochybňuje ani zámena písmena „i“ za písmeno „y“, t. j. písmen, ktoré sa často používajú nerozlišujúcim spôsobom v slovách latinského pôvodu.

104    Je pravda, že tieto vety by mohli vyvolať nejasnosti, pokiaľ by boli posudzované samostatne. Z bodu 29 sporného rozhodnutia však vyplýva, že odvolací senát uviedol, že spor medzi spoločnosťou LR Health & Beauty Systems a odvolateľom sa týkal otázky, či odvolateľ konkrétne používal predmetnú ochrannú známku v súlade s funkciou označení pôvodu alebo či pojem „cystus“ používal ako označenie opisujúce hlavnú zložku dotknutých výrobkov.

105    Odvolací senát sa preto nedomnieval, že odvolateľ vo všeobecnosti nemôže používať predmetnú ochrannú známku. Odvolací senát sa po preskúmaní skutkových okolností a dôkazov domnieval, že v prejednávanej veci odvolateľ pojem „cystus“ používal ako opisný údaj odkazujúci na názov rastliny cistus.

106    Z toho vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľ, bod 32 sporného rozhodnutia nemožno vykladať ako tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého tento senát rozhodol o existencii absolútneho dôvodu pre zamietnutie zápisu.

107    Okrem toho uvedený senát v bodoch 33 a 34 sporného rozhodnutia spresnil, že doplnenie symbolu „®“ má byť pravdepodobne chápané v tom zmysle, že odvolateľ napokon vo svojej reklame oznamuje, že právo k ochrannej známke nadobudol na opisný údaj.

108    V tejto súvislosti, ako uviedla generálna advokátka v bode 85 svojich návrhov, tieto vety nepredstavujú konštatovanie samotného odvolacieho senátu, pokiaľ ide o skutočnosť, že pojem „cystus“ predstavuje vo všeobecnosti opisný údaj, ale výklad oznámenia, ktoré vykonal odvolateľ prostredníctvom použitia symbolu „®“.

109    Za týchto podmienok treba konštatovať, že Všeobecný súd sa nedopustil pochybenia pri výklade sporného rozhodnutia, keď sa domnieval, že odvolací senát sa nevyjadril k existencii absolútneho dôvodu na zamietnutie zápisu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

110    Tretiemu odvolaciemu dôvodu preto nemožno vyhovieť.

111    Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolanie treba zamietnuť v celom rozsahu.

 O trovách

112    Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania. Článok 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľný na konanie o odvolaní na základe jeho článku 184 ods. 1 stanovuje, že účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

113    Keďže Euipo a LR Health & Beauty Systems navrhli uložiť odvolateľovi povinnosť nahradiť trovy konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

1.      Odvolanie sa zamieta.

2.      Georgios Pandalis je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.