Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. októbra 2010 - Fares/Komisia

(vec F-6/09)1

(Verejná funkcia - Zmluvní zamestnanci - Zaradenie do platovej triedy- Zohľadnenie odbornej praxe)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Soukaïna Fares (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobkyne do funkčnej skupiny III, platovej triedy 8

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskej komisie, ktorým bola S. Fares zaradená do platovej triedy 8 funkčnej skupiny III zmluvných zamestnancov, ako toto rozhodnutie vyplýva zo zmluvy zmluvnej zamestnankyne S. Fares z 28. marca 2008, sa zrušuje.

2.    Komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009, s. 54.