Sag anlagt den 30. oktober 2007 - Smadja mod Kommissionen

(Sag F-135/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniela Smadja (New Delhi, Indien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse om sagsøgerens fornyede udnævnelse, for så vidt som hun herved er blevet indplaceret i lønklasse A*15, første løntrin, selv om hun oprindeligt blev indplaceret som tjenestemand i lønklasse A*15, fjerde løntrin. Afgørelsen om hendes fornyede udnævnelse i stillingen som direktør for Direktorat RELEX.B er truffet, efter at hendes første udnævnelse blev annulleret. Påstand om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade

Sagsøgerens påstande

-    Afgørelsen af 21. december 2006 om sagsøgerens fornyede udnævnelse annulleres, for så vidt hun herved indplaceres som direktør i lønklasse A*15, første løntrin, og hendes anciennitet på løntrin regnes fra den 1. november 2005 efter at hun den 15. november 2005 er blevet tildelt stillingen som direktør for Direktorat RELEX.B "Multilaterale forbindelser og menneskerettigheder". Denne fornyede udnævnelse er sket på foranledning af, at hendes første udnævnelse i samme stilling blev annulleret ved dom afsagt af Retten i Første Instans den 29. september 2005 i sag T-218/02, Napoli Buzzanca mod Kommissionen.

-    Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 25 000 EUR som erstatning for hendes økonomiske og ikke-økonomiske skade og det afbræk, der er forvoldt i hendes karriere.

-    Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________