Преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 26 март 2021 г. — R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Дело C-189/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: R. en R.

Ответник: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Преюдициален въпрос

Трябва ли законоустановеното изискване за управление (ЗИУ) 10, посочено в приложение II към Регламент № 1306/20131 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета, което препраща към член 55, първо и второ изречение от Регламент (ЕО) № 1107/20092 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, да се тълкува в смисъл, че това законоустановено изискване се прилага и за положението, в което е употребен продукт за растителна защита, който не е разрешен в съответната държава членка съобразно разпоредбите на последния регламент?

____________

1     ОВ L 347, 2013 г., стр. 549.

2     ОВ L 309, 2009 г., стр. 1.