Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Constitucional (Πορτογαλία) στις 3 Μαρτίου 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira κατά VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Υπόθεση C-136/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Constitucional

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Autoridade Tributária e Aduaneira

Καθής: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 110 ΣΛΕΕ, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το άρθρο 191 ΣΛΕΕ, ιδίως την παράγραφό του 2, την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε κανόνα του εθνικού δικαίου ο οποίος, κατά την εφαρμογή μειώσεων συναρτώμενων προς τη μέση απομείωση της αξίας των οχημάτων στην εγχώρια αγορά στο τέλος που βαρύνει τα μεταχειρισμένα οχήματα με οριστικό κοινοτικό αριθμό ταξινόμησης ο οποίος έχει χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική συνιστώσα, με αποτέλεσμα να επιτρέπει να είναι η αξία που υπολογίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο υψηλότερη εκείνης των αντίστοιχων εγχώριων μεταχειρισμένων οχημάτων;

____________