Sag anlagt den 12. marts 2021 – Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

(Sag C-166/21)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Perrin og M. Siekierzyńska, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Polen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 27, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer 1 og proportionalitetsprincippet, ved ikke at give en importør af ethanol, der anvendes til fremstilling af lægemidler, den obligatoriske fritagelse for punktafgifter, når importøren ikke har valgt at anvende afgiftssuspensionsordningen.

Republikken Polen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Republikken Polen har indført nationale bestemmelser, hvorefter en importør af ethanol, der anvendes til fremstilling af lægemidler, ikke gives fritagelse for punktafgifter, når den pågældende importør ikke har valgt at anvende afgiftssuspensionsordningen.

Ifølge Kommissionen er der tale om en tilsidesættelse af de forpligtelser, der følger af artikel 27, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer og af proportionalitetsprincippet.

I henhold til denne direktivbestemmelse skal medlemsstaterne, når alkohol anvendes til fremstilling af lægemidler, fritage det for afgift på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af sådanne fritagelser og for at hindre svig, unddragelse eller misbrug. Efter Kommissionens opfattelse er det ikke nødvendigt, for at sikre en korrekt og ukompliceret anvendelse af sådanne fritagelser og for at hindre svig, unddragelse eller misbrug, at betinge punktafgiftsfritagelsen af anvendelse af suspensionsordningen. Denne betingelse er ligeledes i strid med proportionalitetsprincippet.

____________

1 EFT 1992, L 316, s. 21.