UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 9. decembra 2013

Vec F‑3/12

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Článok 72 služobného poriadku – Rozhodnutie Komisie zamietajúce náhradu zdravotných nákladov, ktoré vynaložil žalobca, vo výške 100 % – Dĺžka konania – Žaloba o náhradu škody – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio v podstate navrhuje priznanie náhrady ujmy, ktorá mu údajne vznikla z dôvodu neprimeranej dĺžky administratívneho konania týkajúceho sa žiadosti podanej na Komisiu 25. novembra 2002 na účely dosiahnutia náhrady jeho zdravotných nákladov vo výške 100 % podľa článku 72 služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“)

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu. L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Komisia.

Abstrakt

Mimozmluvná zodpovednosť – Porušenie povinnosti odôvodnenia – Mimozmluvná zodpovednosť Únie – Neexistencia

(Článok 340 druhý pododsek ZFEÚ)

Porušenie povinnosti odôvodnenia nie je spôsobilé založiť mimozmluvnú zodpovednosť Únie.

(pozri bod 33)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 20. novembra 2012, Marcuccio/Komisia, T‑491/11 P, bod 21 a tam citovaná judikatúra