Tiesas (desmitā palāta) 2022. gada 2. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z

(Lieta C-112/21) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Preču zīmes – Direktīva 2008/95/EK – 5. pants – Ar preču zīmi piešķirtas tiesības – 6. panta 2. punkts – Preču zīmes iedarbības ierobežojums – Neiespējamība preču zīmes īpašniekam aizliegt trešai personai izmantot komercdarbībā agrākas vietēja mēroga tiesības – Nosacījumi – Jēdziens “agrākas tiesības” – Komercnosaukums – Vēlākas preču zīmes īpašnieks ar vēl agrākām tiesībām – Atbilstība)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: X BV

Atbildētāji: Classic Coach Company vof, Y, Z

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 6. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai konstatētu “agrāku tiesību” pastāvēšanu šīs tiesību normas izpratnē, netiek prasīts, lai šo tiesību īpašnieks varētu aizliegt vēlākas preču zīmes izmantošanu, ko veic tās īpašnieks.

Direktīvas 2008/95 6. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “agrākas tiesības” šīs tiesību normas izpratnē var tikt atzītas trešai personai situācijā, kad vēlākas preču zīmes īpašniekam ir vēl agrākas tiesības, kas ir atzītas attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, saistībā ar apzīmējumu, kas reģistrēts kā preču zīme, ar nosacījumu, ka saskaņā ar šiem tiesību aktiem preču zīmes un vēl agrāko tiesību īpašnieks, pamatojoties uz savām vēl agrākajām tiesībām, vairs nevar aizliegt trešai personai izmantot savas vēlākās tiesības.

____________

1 OV C 189, 17.5.2021.