Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 28.5.2021 – A1 ja A2 v. I

(asia C-352/21)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittajat: A1 ja A2

Vastapuoli: I

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Bryssel I -asetuksen1 15 artiklan 5 kohtaa luettuna yhdessä 16 artiklan 5 kohdan kanssa tulkittava siten, että muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa käytettävien huvialusten vakuutuksiin sovelletaan 16 artiklan 5 kohtaan sisältyvää poikkeusta, ja onko 11 artiklan perussäännöstä poikkeavan oikeuspaikkasopimuksen sisältävä vakuutussopimus täten pätevä asetuksen 15 artiklan 5 kohdan nojalla?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).