Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 20ής Νοεμβρίου 2012 – Soukup κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-1/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Γενικός διαγωνισμός – Μη εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων – Βαθμολόγηση της προφορικής δοκιμασίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Zdenek Soukup (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: αρχικώς É. Boigelot και S. Woog, δικηγόροι, στη συνέχεια É. Boigelot, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς B. Eggers και P. Pecho, στη συνέχεια B. Eggers)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/144/09 περί μη εγγραφής του προσφεύγοντος στον πίνακα επιτυχόντων και της αποφάσεως περί εγγραφής άλλου υποψηφίου στον πίνακα αυτόν, καθώς και αίτημα ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης και αποκαταστάσεως της υλικής ζημίας που υπέστη ο προσφεύγωνΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Απορρίπτει την προσφυγή.Ο Z. Soukup φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.