Euroopa Kohtu (viies koda) 26. märtsi 2021. aasta määrus (Tribunal du travail de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – VW versus Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(kohtuasi C-92/21)1

(Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Varjupaigapoliitika – Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määramise kriteeriumid ja mehhanismid – Määrus (EL) nr 604/2013 (Dublin III) – Artikkel 27 – Üleandmisotsuse vaidlustamise viisid – Vaidlustamise edasilükkav mõju – Artikkel 29 – Üleandmise kord ja tähtajad – Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded – Direktiiv 2013/33/EL – Artikkel 18 – Liikmesriigi meede, millega taotlejale, kelle suhtes on tehtud üleandmisotsus, antakse koht spetsiifilises vastuvõtukohas, kus majutatavatele isikutele on ette nähtud abi üleandmise ettevalmistamiseks)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail de Liège

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebaja: VW

Vastustaja: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest, artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui liikmesriik võtab selle määruse artikli 26 lõike 1 tähenduses teisele liikmesriigile üleandmise otsuse peale kaebuse esitanud taotleja suhtes üleandmisotsust ettevalmistavad meetmed, nagu koha andmine spetsiifilises vastuvõtukohas, kus majutatavatele isikutele on ette nähtud abi nende üleandmise ettevalmistamiseks.

____________

1 ELT C 138, 19.4.2021.