Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italija) 10. marca 2021 – Comune di Camerota

(Zadeva C-161/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Stranka v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Comune di Camerota

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali členi 2 (zlasti v zvezi z načelom pravne države) in 19 PEU, 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 3(1), 6(1)(b) in 12 Direktive 2011/85/EU 1 , 5 Uredbe EU št. 473/2013 2 , ter načela prava Evropske unije sorazmernosti, lojalnega sodelovanja in polnega učinka, ki izhajajo iz členov 4 in 5 PEU nasprotujejo razlagi in uporabi nujne nacionalne zakonodaje, kakršna je tista iz člena 53(8) uredbe-zakona št. 104 z dne 14. avgusta 2020, ki je bila s spremembami preoblikovana v zakon št. 126 z dne 13. oktobra 2020, v smislu da ta preprečuje, pa čeprav le začasno (od 15. avgusta 2020 do 30. junija 2021, in torej precej dlje od trajanja izrednega obdobja), takojšen in učinkovit sodni nadzor nad spoštovanjem fiskalnih pravil, ki je, v skladu z nacionalnim ustavnim in zakonodajnim okvirom, zaupan neodvisnemu sodstvu, ki je specializirano na področju računovodstva, kakršno je Corte di conti (računsko sodišče), zlasti z začasnim odvzemom sodne funkcije nadzora nad lokalnimi organi, ki so v položaju strukturnega neravnovesja, ki bi lahko povzročile njihov propad, in ki so začele postopek dolgoročne sanacije in bi ravno iz tega razloga ter zaradi težav, ki izhajajo iz zdravstvene krize, bolj kot drugi subjekti potrebovali neodvisno, takojšnje in dejansko spremljanje, s čimer se prepreči poslabšanje finančne krize in trajen odmik od poteka sanacije, kar bi vodilo do propada subjekta.

Ali členi 3(3) PEU, 3(1)(b), 119(1) in (2) in 120 PDEU, 1 in 4 Direktive 2011/7/UE 3 , ter Protokol št. 27 o notranjem trgu in konkurenci nasprotujejo razlagi in uporabi nujne nacionalne zakonodaje, kakršna je tista iz člena 53(9) uredbe-zakona št. 104 z dne 14. avgusta 2020, ki je bila s spremembami preoblikovana v zakon št. 126 z dne 13. oktobra 2020, v smislu da ta omogoča novo možnost odloga, s 15. avgusta 2020 na 30. junij 2021, izvršnih postopkov, ki so jih upniki začeli zoper lokalne subjekte, ki jim je bil odobren načrt za ponovno uravnoteženje, ki je bil utemeljen zgolj s sklicevanjem na zdravstveno krizo, in ki je bil odobren poleg načrta, ki je bil takšnim subjektom že odobren v skladu s členom 243a, odstavek (4), v povezavi s členom 243c, odstavek (5) Tuel, ne da bi ta odlog privedel do sprožitve kolektivnega postopka, ki nudi alternativni način poplačila terjatve, kar ima za posledico da ta dodatni in dolg odlog izvršnih postopkov privede do dodatnega poslabšanja zamud pri plačilih javne uprave in zato varstva konkurence in konkurenčnosti podjetij, ki so upniki.

____________

1     Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic (UL 2011, L 306, str. 41).

2     Uredba (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (UL 2013, L 140, str. 11).

3     Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL 2011, L 48, str. 1).