Жалба, подадена на 5 март 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-30/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: C. Mourato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия за общия конкурс EPSO/AD/204/10 да не допусне жалбоподателя до следващия етап на конкурса.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на конкурсната комисия за общия конкурс EPSO/AD/204/10 от 13 април 2011 г. в частта, в която се отнася до жалбоподателя,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.