Определение на Общия съд от 20 декември 2021 г. — Niemelä и др./ЕЦБ

(Дело T-321/17)1

(Жалба за отмяна – Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор над кредитните институции – Конкретни надзорни задачи, възложени на ЕЦБ – Решение за отнемане на лиценза на кредитна институция – Замяна на обжалвания акт в хода на съдебното производство — Отпадане на предмета на спора – Отпадане на правния интерес - Липса на основание за произнасяне — Искане на обезщетение — Явна недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Heikki Niemelä (Оен, Белгия) Mika Lehto (Еспо, Финландия), Nemea plc (Сан Юлиан, Малта), Nevestor SA (Оен), Nemea Bank plc (Сан Юлиан) (представител: A. Meriläinen, адвокат)

Ответник: Европейска централна банка (представители: C. Hernández Saseta и A. Witte, подпомагани от B. Schneider, адвокат)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: A. Steiblytė и A. Nijenhuis)

Предмет

От една страна, искане, основано на член 263 ДФЕС за отмяна на решение ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 на Европейската централна банка от 23 март 2017 г. за отнемане на лиценза за дейност на кредитна институция на Nemea Bank plc и, от друга страна, искане, основано на член 268 ДФЕС за обезщетение на вредите, които жалбоподателите твърдят, че са претърпели

Диспозитив

Отпада основанието за произнасяне по искането за отмяна.

Отхвърля искането за обезщетение като явно недопустимо.

Осъжда Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Nemea Bank plc и Европейската централна банка (ЕЦБ) да понесат направените от всеки от тях съдебни разноски във връзка с искането за отмяна.

Осъжда Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor и Nemea Bank да понесат направените от тях съдебни разноски, както и разноските, направени от ЕЦБ във връзка с искането за обезщетение.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея разноски.

____________

1 ОВ C 283, 28.8.2017 г.