Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obersten Gerichtshofs (Itävalta) on esittänyt 15.11.2021– YV v. Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Asia C-685/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obersten Gerichtshofs

Pääasian asianosaiset

Kantaja: YV

Vastaaja: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Tarkoitetaanko asetuksen (EU) N:o 1215/20121 11 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa mainitulla vakuutuksenantajalla myös yritystä, joka ei ole vakuutusyritys mutta joka direktiivin 2009/103/EY2 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn vakuuttamisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen vuoksi vastaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ”vakuutuksenantajan luonteisena toimijana” moottoriajoneuvoista, joiden haltija se on, samalla tavalla kuin vakuutuksenantaja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaan?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (uudelleenlaadittu) (EUVL 2012, L 351, s. 1).

1 Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16.9.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL 2009, L 263, s. 11).