Hotărârea Curții (Camera a opta) din 27 octombrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Rayonen sad - Nesebar - Bulgaria) – „S. V.” OOD/E. Ts. D.

(Cauza C-485/21)1

[Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 2 litera (b) – Noțiunea de „consumator” – Articolul 2 litera (c) – Noțiunea de „profesionist” – Persoană fizică proprietară a unui apartament dintr-un imobil aflat în coproprietate – Diferite tipuri de raporturi juridice referitoare la administrarea și la întreținerea acestui imobil – Diferență de tratament, în ceea ce privește calitatea de consumator, pe care legislația unui stat membru o face între coproprietarii care au încheiat un contract individual pentru administrarea și întreținerea părților comune ale unui asemenea imobil și cei care nu au încheiat un astfel de contract]

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Rayonen sad - Nesebar

Părțile din procedura principală

Reclamantă: „S. V.” OOD

Pârâtă: E. Ts. D.

Dispozitivul

Articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 literele (b) și (c) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

trebuie interpretate în sensul că

-    o persoană fizică, proprietară a unui apartament dintr-un imobil aflat în coproprietate, trebuie considerată „consumator”, în sensul acestei directive, atunci când încheie un contract cu un administrator de clădiri pentru administrarea și întreținerea părților comune ale acestui imobil, în măsura în care nu utilizează acest apartament în scopuri care țin exclusiv de activitatea sa profesională. Împrejurarea că o parte dintre prestațiile furnizate de acest administrator de clădiri în temeiul contractului menționat rezultă din necesitatea de a respecta cerințe specifice în materie de securitate și de amenajare a teritoriului, prevăzute de legislația națională, nu este de natură să înlăture respectivul contract din domeniul de aplicare al directivei menționate,

-    în ipoteza în care un contract referitor la administrarea și la întreținerea părților comune ale unui imobil aflat în coproprietate este încheiat între administratorul de clădiri și adunarea generală a coproprietarilor sau asociația de proprietari a acestui imobil, o persoană fizică, proprietară a unui apartament în imobilul respectiv, poate fi considerată „consumator”, în sensul Directivei 93/13, în măsura în care poate fi calificată drept „parte” la acest contract și nu utilizează acest apartament exclusiv în scopuri care țin de activitatea sa profesională.

____________

1     JO C 412, 11.10.2021.