Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska

(Sprawa C-687/20)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że poprzez brak przygotowania strategicznych map hałasu dla pięciu głównych dróg Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy postanowień art. 7 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku1 ;

Stwierdzenie, że poprzez brak przygotowania planów działania w odniesieniu do aglomeracji Amadora i Porto, planów działania dotyczących 236 głównych dróg oraz planów działania dotyczących 55 głównych dróg kolejowych, Republika Portugalska uchybiał zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy postanowień art. 8 ust. 2 dyrektywy;

Stwierdzenie, że poprzez brak przekazania Komisji informacji zawartych w strategicznych mapach hałasu dotyczących pięciu głównych dróg, oraz poprzez brak przekazania Komisji streszczeń planów działania dotyczących aglomeracji Porto i Amadora, jak również informacji dotyczących 236 głównych dróg i 55 głównych dróg kolejowych, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 10 ust. 2 w związku z załącznikiem VI do dyrektywy.

obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (zwanej dalej „dyrektywą”) oraz w zakresie mającym znaczenie dla niniejszego postępowania, do Republiki Portugalskiej należało:

Po pierwsze, zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit drugi dyrektywy poinformowanie Komisji do dnia 31 grudnia 2008 r. o wszystkich aglomeracjach i wszystkich głównych drogach położonych na jej terytorium.

Po drugie, zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy, przygotowanie do dnia 30 czerwca 2012 r. strategicznych map hałasu dla wszystkich aglomeracji i wszystkich głównych dróg i dróg kolejowych, odzwierciedlających sytuację w roku referencyjnym 2011. Organy portugalskie powinny były ponadto przekazać Komisji do dnia 30 grudnia 2012 r. informacje dotyczące strategicznych map hałasu zgodnie z art. 10 ust. 2 w związku z załącznikiem VI dyrektywy.

Po trzecie, organy portugalskie powinny były przygotować również zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy do dnia 18 lipca 2013 r. plany działania dla wszystkich aglomeracji i wszystkich głównych dróg i dróg kolejowych położonych na ich terytorium. Ponadto organy te powinny były przekazać Komisji do dnia 18 stycznia 2014 r. streszczenia owych planów działania zgodnie z art. 10 ust. 2 w związku z załącznikiem VI do dyrektywy.

Należy podkreślić, że ww. obowiązki organów portugalskich powinny być wykonywane w trzech następujących po sobie etapach, przy czym etap drugi i trzeci opiera się na bezpośrednio poprzedzającym etapie.

____________

1 Dz.U. 2002, L 189, s. 12.