Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. decembra 2008 - Efstathopoulos/Európsky parlament

(vec F-144/07)1

(Verejná služba - Bývalí dočasní zamestnanci - Nariadenie (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 - Náhrada za uvoľnenie - Zohľadnenie prídavku za produktivitu pri určení výšky hrubého príjmu poberaného v rámci nových funkcií)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a M. Michi, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Lukošiūtė a A. Troupiotis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 18. apríla 2007, ktoré vedie k zníženiu starobného dôchodku žalobcu a vráteniu preplatku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008, s. 50.