Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2012 - Bavaria NV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-445/11 P)

(Αίτηση αναιρέσεως - Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Ολλανδική αγορά μπίρας - Απόφαση της Επιτροπής διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ - Πρόστιμα - Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας - Ύψος του προστίμου)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Bavaria NV (εκπρόσωποι: O. Brouwer, P.W. Schepens και N. Al-Ani, advocaten)

Αντίδικος κατ' αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Van Nuffel και F. Ronkes Agerbeek, επικουρούμενοι από τον M. Slotboom, advocaat)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο πενταμελές τμήμα) στις 16 Ιουνίου 2011 στην υπόθεση T-235/07, Bavaria κατά Επιτροπής, με την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε το άρθρο 1 της αποφάσεως C (2007) 1697 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2007, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 [ΕΚ] (υπόθεση COMP/B-2/37.766 - Ολλανδική αγορά μπίρας), στο μέτρο κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Bavaria NV είχε συμμετάσχει σε παράβαση συνιστάμενη σε περιστασιακό συντονισμό των εμπορικών όρων, πλην των τιμών, που προσφέρονταν στους μεμονωμένους καταναλωτές του τομέα της επιτόπιας καταναλώσεως στις Κάτω Χώρες

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

Καταδικάζει την Bavaria NV στα δικαστικά έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 340 της 19.11.2011.