Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 2. marca 2021 – trestné konanie proti KI

(vec C-131/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budai Központi Kerületi Bíróság

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

KI

Prejudiciálna otázka

Je začatie trestného stíhania, ktorého predmetom sú čiastočne skutky, za ktoré bola obvinenému právoplatným správnym rozhodnutím v blokovom konaní uložená pokuta, ktorá bola v dôsledku jej nezaplatenia súdnym rozhodnutím premenená na trest odňatia slobody, v rozpore s článkom 50 Listiny základných práv Európskej únie, vykladaným v spojení s článkom 4 dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) z roku 1950 a relevantnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva?

____________