Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wiesbaden (Германия), постъпило на 20 януари 2021 г. — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Дело C-34/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Друга страна в производството: Minister des Hessischen Kultusministeriums

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 88, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/6791 да се тълкува в смисъл, че за да представлява по-конкретно правило за гарантиране на защитата на правата и свободите по отношение на обработването на личните данни на наетите лица по трудово или служебно правоотношение, по смисъла на член 88, параграф 1 от посочения регламент, съответната законова разпоредба трябва да отговаря на изискванията, предвидени в член 88, параграф 2 от същия регламент за тези правила?

Може ли националната норма, дори когато очевидно не отговаря на изискванията на член 88, параграф 2 от Регламент 2016/679, все пак да продължи да бъде приложима?

____________

1     Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).