Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — da Silva Tenreiro/Комисия

(Дело F-72/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Член 7, параграф 1 от Правилника — Член 29, параграф 1, букви a) и б) от Правилника — Явна грешка в преценката — Злоупотреба с власт — Мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и P. Pecho)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението, с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за заемането на длъжността директор на дирекция „Правосъдие“ в главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“, както и на решението, с което се назначава новият директор. От друга страна, искане за отмяна на решението, с което приключва процедурата за заемането на длъжността директор на дирекция „Сигурност“ в главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“, както и на решението, с което се назначава новият директор

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 317, 20.11.2010 г., стр. 49.