DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 18 september 2012

Mål F‑58/10

Timo Allgeier

mot

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

”Personalmål – Biståndsskyldighet – Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna – Mobbning – Administrativ utredning”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, varigenom, Timo Allgeier yrkat ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad FRA eller byrån) om avslag på hans ansökan om bistånd, samt att FRA ska förpliktas att betala honom skadestånd.

Avgörande: Beslutet ogiltigförklaras. FRA ska betala 5 000 euro till Timo Allgeier. FRA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Timo Allgeier förorsakats.

Sammanfattning

Tjänstemän – Administrationens biståndsskyldighet – Vidtagande av åtgärder mot mobbning – Ansökan om bistånd har lämnats in – Utredning inom en byrå – Utredaren är sekretariatschef för ett institut som har en viktig affärsförbindelse med den nämnda byrån – Objektiv opartiskhet – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 24)

När en administrativ utredning inletts med anledning av en ansökan om bistånd på grund av påstådd mobbning uppfyller inte utredaren villkoren för att hans opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas om det föreligger en omfattande affärsförbindelse mellan det institut som han är sekretariatschef för och den byrå som utredningen gäller. De berörda personerna i en sådan utredning kan ha motiverade farhågor att utredaren, i syfte att upprätthålla denna affärsförbindelse, styrs av en önskan att vidmakthålla byråns rykte.

(se punkterna 62 och 64)