Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. června 2013 – Goetz v. Výbor regionů

(Věc F-89/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Mimosmluvní odpovědnost – Žaloba na náhradu škody – Přípustnost – Počátek běhu lhůty pro podání žaloby – Vyšetřování OLAF – Správní vyšetřování – Disciplinární řízení před disciplinární komisí – Povinnost administrativy jednat s náležitou péčí – Délka disciplinárního řízení – Odpovědnost za zahájení disciplinárního řízení ukončeného bez vydání sankce“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgie) (zástupci: Mes N. Lhoëst a A.-A. Minet, advokáti)

Žalovaný: Výbor regionů (zástupci: M. J. C. Cañoto Argüelles, jako zmocněnec, ve spolupráci s B. Cambierem, avocat)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Výboru regionů o zamítnutí žádosti žalobce o náhradu škody za nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou údajně utrpěl v rámci správního a disciplinárního řízení, předložené na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Pan Goetz ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Výborem regionů Evropské unie.

____________

1 Úř. věst. C 347, 26.11.2011, s. 45.